E-podatelna

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny: posta MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), musí občan při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy používat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Pokud zpráva neobsahuje žádnou digitálně podepsanou část, musí být do 5 dnů doplněna písemně nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
•    musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
•    nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno


Akceptované formáty příloh podání jsou:
- doc, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo
- všechny výše uvedené typy souborů zabalené v zip archivu

Akceptovaná maximální velikost elektronického podání včetně příloh je 10MB.