Sobota, 20. leden 2018. Svátek má Ilona

Povinně zveřejňované informace

Velikost textu

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název

Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice


2. Důvod a způsob založení

 

Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Město Šlapanice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Šlapanice má 21 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada obce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šlapanice má 5 členů. Město Šlapanice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 ( 24.11.1990 ). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Šlapanice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Šlapanice je město s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

 3. Organizační struktura

Organizační řád (PDF 1.19 MB)4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice
Ústředna: 533 304 315
Fax: 544 228 096

Na této adrese sídlí:

 • vedení města kancelář starosty,
 • oddělení pro komunikaci s veřejností
 • odbor finanční
 • odbor investic a správy majetku
 • odbor sociální
 • odbor správních činností


Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Ústředna: 533 304 214
Fax: 533 304 814

Na této adrese sídlí:

 • tajemník úřadu
 • kancelář tajemníka
 • odbor dopravy
 • odbor sociální
 • odbor správních činností
 • odbor životního prostředí
 • obecní živnostenský úřad
 • odbor výstavby4.3 Úřední hodiny

Městský úřad - úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla

533 304 214

4.5 Číslo faxu

533 304 818

4.6 Adresa internetové stránky

www.slapanice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

web: epodatelna.slapanice.cz
e-mail: posta MOCHR slapanice MOCHR2 cz

4.8 Další elektronické adresy

e-mail: sekretariat MOCHR slapanice MOCHR2 cz

e-mail: sekretariat.brno MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Datová schránka: 2xfbbgj


5. Případné platby lze poukázat

19-23122641/0100

6. IČ

00282651


7. DIČ

CZ 00282651


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
 
8.2.2 Rozpočtová opatření
8.2.2.1 Rok 2017
 
8.2.3 Závěrečné účty
 
8.2.3.1 Přílohy závěrečného účtu
 
 8.2.4 Rozpočtový výhled a střednědobý výhled rozpočtu
 

8.3 Dokumenty příspěvkových organizací města

8.3.1 MŠ Zahrádka

Návrh rozpočtu na rok 2018 (PDF 128.38 kB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 (PDF 129.12 kB)

8.3.2 MŠ Hvězdička

Návrh rozpočtu na rok 2018 (PDF 124.72 kB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 (PDF 127.06 kB)

8.3.3 ZŠ Šlapanice

Návrh rozpočtu na rok 2018 (PDF 286.81 kB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 (PDF 313.51 kB)

 

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Městský úřad Šlapanice je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na příslušném odboru městského úřadu
 2. telefonicky (spojovatelka: 533 304 214)

písemně:

 1. na formuláři, žádost o poskytnutí informace, který je k dispozici na oficiálních stránkách MěÚ Šlapanice v sekci e-podatelna - formuláře
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny (posta MOCHR slapanice MOCHR2 cz) nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracoviště či pracovníka Městského úřadu Šlapanice, měl by na tuto skutečnost upozornit.

MěÚ Šlapanice přijímá stížnosti a jiná podání občanů podle § 175 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

Odbory městského úřadu přijímají podání od stěžovatele a následně je zaevidují u administrativního referenta kanceláře tajemníka, který pak prostřednictvím vedoucího kanceláře tajemníka přidělí stížnost příslušnému odboru kompetentnímu k jejímu vyřízení.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:

 • osobně na příslušném odboru městského úřadu


písemně:

 1. přímo na příslušném odboru
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem (544 228 096)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny ( posta MOCHR slapanice MOCHR2 cz) nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 5. přímo na podatelnách městského úřadu, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, které se nacházejí v přízemí těchto budov a jsou otevřeny pro veřejnost:
  v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a pátek 8:00 – 13:00
 6. prostřednictvím datové schránky: 2xfbbgj

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na podatelně městského úřadu

 • poštou na adresu městského úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


12. Formuláře

Formuláře MěÚ jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách MěÚ v sekci Formuláře odborů a v tištěné podobě na podatelnách nebo na příslušných odborech MěÚ .

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Doporučujeme odkaz na stránky města Šlapanice, sekce "Co si vyřídím na". Dále je pak tato problematika podrobně rozebírána na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři starostky v úředních hodinách.

Nejdůležitější právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, a odkaz zde.

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je přílohou č. 1 směrnice Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Sazebnik úhrad nákladů za poskytování informací (PDF 264.56 kB)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpis.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF 449.41 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná podle paragrafu 16a odstavec 7 InfZ nebyla za poslední dva roky přijata.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva_vzor (DOC 169.5 kB)

16.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010 (PDF 575.03 kB)
Výroční zpráva za rok 2009 (PDF 619.64 kB)


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.


19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres

 


20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
21. Seznam organizací - příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace Základní škola Šlapanice
  Mateřská škola Hvězdička
  Mateřská škola Zahrádka
   
Organizační složky Městská knihovna
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Šlapanice
  Městská policie Šlapanice

 


 

22. Informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Tabulka - kontroly 2014 (PDF 30.35 kB)

Tabulka - kontroly 2015 (PDF 144.75 kB)

Tabulka - kontroly -2016 (PDF 146.63 kB)

 

Podmenu:

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

27. leden 2018 od 08.30 h
Farmářské trhy se zabijačkou více
27. leden 2018 od 20.00 h
Sokolský ples více
27. leden 2018 od 20.00 h
Lidový ples více
10. únor 2018
Ostatková zábava

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 19.01.2018 000 14:39       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní