Úterý, 20. únor 2018. Svátek má Oldřich

Revitalizace zeleně v extravilánu (EU)

Velikost textu

Revitalizace a založení krajinných prvků v extravilánu města Šlapanice

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 32. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Předmětem projektu je realizace založení krajinného prvku v jihozápadní části katastru města Šlapanice podél polní cesty navazující na ulici Husova a Wurmova (lokalita 1) a revitalizaci krajinného prvku v opuštěné části zahrádkářské kolonie Líchy navazující na ulici Těsnohlídkova (lokalita 2). Tato druhá lokalita leží v těsné blízkosti přírodní památky Andělka a Čertovka.

Realizace založení krajinného prvku v lokalitě 1 řeší především problém velmi řídkého výskytu krajinné zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Nově vytvořený prvek bude mít funkci především protierozní, větrolamu a snižujícího prašnost ve zdejším prostředí.

Realizace projektu v lokalitě č. 2 řeší především odstranění ohnisek výskytu invazních druhů (bylin i dřevin) v blízkosti přírodní památky, ale také zkulturnění a zpřístupnění významného krajinného prvku a evropsky významné lokality veřejnosti. Jedná se o vstup do přírodní památky Andělka a Čertovka.

Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu v rámci zastavěného území a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Cílem realizace projektu v lokalitě 1 je především zvýšení biodiverzity, zvýšení podílu ploch s trvalou vegetací a zlepšení ekologickostabilizačních funkcí zemědělsky intenzivně využívané krajiny.

V lokalitě 1 je navržena výsadba krajinného prvku s protierozní funkcí, který bude sloužit jako doprovod stávající polní cesty.

Západně od polní cesty protínající řešené území je navržena výsadba ve třech oplocenkách, ve kterých jsou navrženy tři řady stromů a tři řady keřů. Z jižní strany směrem od letiště budou vysazeny 2 řady keřů, tři řady stromů a ze severu jedna řada keřů.

Podél stávající polní cesty je navržena alej vzrostlých dřevin, ve které budou kombinovány ovocné stromy a domácí druhy dřevin. Za alejí jsou navrženy čtyři oplocenky, ve kterých budou z jihu vysazeny dvě řady stromů a dvě řady keřů.

Mezi jednotlivými oplocenkami jsou vynechány mezery, které umožňují pohyb zvěře a průjezd zemědělské mechanizace.

V okolí křížení polní cesty a při vjezdu na polní cestu z ulice Husova jsou navrženy solitérní domácí druhy dřevin.

Výsadby jsou navrženy v řadách od sebe vzdálených 2,5 metru, vzdálenost v řadách je také 2,5 metru, výsadby jsou navrženy ve trojsponu. Parcely krajinného prvku budou celoplošně zatravněny, z jihu budou doplněny signalizační tyče vymezující hranici parcely.

V lokalitě 2 - Líchy je navržena obnova opuštěné části zahrádkářské kolonie podél ulice Těsnohlídkova a vytvoření širšího průchodu z ulice Těsnohlídkova k PP Andělka a Čertovka. Ponechaná část zahrádkářské kolonie zůstane v užívání nájemců zahrádek.

Ve východní části bude vytvořen nástupní prostor k PP Andělka a Čertovka, který bude směrem od zahrádkářské kolonie a bytové zástavby oddělen izolační výsadbou dřevin. V centrální travnaté ploše budou ponechány pouze perspektivní původní ovocné dřeviny.      

Termín realizace projektu: rok 2017 - 2018
Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002803
Celková částka uznatelných výdajů: 2 754 162,17 Kč
Dotace EFRR (80%): 1 590 605,73 Kč
Povinná spoluúčast (20%): 397 651,44 Kč

    

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

22. únor 2018 od 18.00 h
Beseda Skandinávie a Pobaltí více
23. únor 2018 od 16.00 h
Muzeum pro nejmenší více
10. březen 2018
Ples šermířů
10. březen 2018 od 09.00 h
Indoor pétanque turnaj pro dospělé více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL 


Informace o použití

Čas poslední aktualizace: 19.02.2018 000 16:31       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní