Projednávání 2. návrhu územního plánu Šlapanice

09. 10. 2017 /

Městský úřad Šlapanice oznamuje projednávání 2. návrhu územního plánu Šlapanic, včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh nového územního plánu je zveřejněn pro dálkový přístup na webových stránkách města Šlapanice v sekci Územní plán Šlapanice - http://www.slapanice.cz/novy-uzemni-plan-mesta-slapanice/. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu starostky MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100, Šlapanice a na ÚPPP MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. do 8.11. 2017. Podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý k návrhu územního plánu uplatnit u pořizovatele (tj. MěÚ Šlapanice, oddělení ÚPPP) písemné připomínky, a to do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.