Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží

25. 07. 2018 /

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí zakazuje s platností do odvolání odběr povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na celém území obce s rozšířenou působností Šlapanice.

Toto opatření je závazné pro všechny odběratele, kteří mají platné povolení k odběru povrchových vod ode dne vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Šlapanice až do odvolání. 

Důvodem vydání tohoto opatření obecné povahy je stav (množství) povrchových vod ve vodních tocích, který se podle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu již dlouhodobě pohybuje při hranici minimálního zůstatkového průtoku a dále doporučení Povodí Moravy, s. p., Brno jako příslušného správce povodí. Jedná se o mimořádnou hydrologickou situaci na vodních tocích, která může vést k ohrožení veřejného zájmu, tzn. že může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku.

Opatření obecné povahy [PDF 364.08 kB]