Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

18. 02. 2019 /

Rada města Šlapanice (dále RM) na svém 9., 10. a 11. zasedání mimo jiné projednala tyto body:   

RM schválila Žádost o souhlas se stavebním záměrem - novostavba bytového domu ul. Čechova 305/1 ve Šlapanicích, na p. č. 540 a 542. Parcely jsou ve vlastnictví stavebníků. Stavební pozemek je v současné době zastavěný objektem k bydlení s provozovnou restaurace, na který je již zpracovaný demoliční projekt. Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v ploše funkčně vymezené plochou SOg - plocha obchodu a služeb. Bytový dům nabídne 19 malometrážních bytových jednotek, dům bude mít 3 podlaží. Veškerá parkovací stání o počtu 22 jsou nově řešena na pozemku investora. Nově došlo také ke snížení objektu o jedno podlaží oproti původně předloženému záměru.  

RM schválila Dohodu o podmínkách provozu, společného užívání a údržbě přístupové komunikace ev. č. 0030/2019 mezi městem Šlapanice a Gymnáziem a ZUŠ Šlapanice. Tato dohoda stanovuje podmínky pěšího přístupu občanů k objektu městské knihovny, která bude vybudována v městském parku.  

RM schválila Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci "Parkovací stání Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova".  

V rámci přípravy rekonstrukce ulice Komenského je nutné řešit i opěrné zídky. RM proto schválila Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace investiční akce "Projekční služby - rekonstrukce opěrných zídek v ulici Komenského".  

Na financování nákladů na vybudování místní komunikace Zemědělská, v rámci akce "Rekonstrukce resp. stavební úpravy ulice Zemědělská ve Šlapanicích" se bude spolupodílet společnost VAREAL s.r.o. darem ve výši 250 000 Kč. RM schválila Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru, ev. č. 0028/2019. Přidala se tímto příspěvkem ke společnosti BONAGRO, a. s., která městu na vybudování komunikace přispěje částkou 500 000 Kč.  

RM schválila Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi městem Šlapanice a FA VUT ev. č. 0044/2019. Cílem obou smluvních stran je navázat vzájemnou spolupráci v oblasti svých zájmů a činnosti např. formou realizace společných výstav, prezentací, workshopů, školení, nebo konferencí, tak i v oblasti vzájemné podpory. Cílem je navázání hlubší spolupráce a to nejen na bázi výměny svých zkušeností v rámci svých hlavních činností, ale také vzájemnou podporu v oblasti prezentace nejen pro odbornou, ale i širokou veřejnost.  

RM schválila Darovací smlouvu ev. č. 0046/2019, na dar ve výši 20.000 Kč mezi Městem Šlapanice jako dárcem a HOSPICEM sv. Alžběty, o. p. s., se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČO 26604582 jako obdarovaným.  

RM byly předloženy připomínky města k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018, oznámení KrÚ JMK čj. JK 2875/2019, doručené dne 16. 1. 2019. Připomínky se dotýkají dlouhodobě sledovaných zájmů města Šlapanice, které město uplatňovalo po celou dobu přípravy "Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje", vyplývající ze ZÚR JMK od návrhu zadání územní studie až po předložený návrh.
Jsou to:

  • Napojení Šlapanice na dálnici D1
  • Prověření a především prodloužení trasy obchvatu Slatiny podél D1
  • Prověření trasy západního obchvatu Šlapanic
  • Vypuštění Jihovýchodní tangenty

Připomínky byly projednány s městským architektem Ing. arch. S. Žeravou.
Rada města schválila podání připomínek města Šlapanice k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018.   

Dále tajemník informoval:

  • o jednání na MV, Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, kde se jednalo o výši příspěvku na zvláštní působnost, která by měla od roku 2020 doznat určitých změn. Po těchto změnách by se měl příspěvek na zvláštní způsobilost pro město mírně zvýšit.
  • o ukončení kolektivního vyjednávání s Odborovým svazem státních orgánů a organizací, základní organizací odborů občanských pracovníků Policie ČR a zaměstnavatelem. Následně došlo k podpisu nové Kolektivní smlouvy.