Informace z Rady města Šlapanice

06. 08. 2019 /

Město Šlapanice připravuje výstavbu nového objektu v parku, jehož součástí bude i městská knihovna. Uvolněné prostory v objektu na Masarykově náměstí by mohly být využity pro rozšíření stávající mateřské školy. Dále město v roce 2018 zakoupilo objekt administrativní budovy na ul. Husova 1304/25 včetně pozemku o výměře 798 m2. Z důvodu rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání je schváleno zpracování studií proveditelnosti pro oba objekty. Tyto studie mají za cíl stanovit celkovou výhodnost úprav jednotlivých objektů ve vztahu k navýšení počtu míst v MŠ a předpokládaných investičních i provozních nákladů.

Z dotačních programů Jihomoravského kraje získalo město Šlapanice dotace:

  • na rekonstrukci požárního vozidla T815 CAS 32 ve výši 1.000.000 Kč
  • na realizaci projektu "Realizace prvku ÚSES (Územní systém ekologické stability) - lokální biokoridor Puštor - Zlámaniny - následná péče v roce 2019“ ve výši 50.000 Kč
  • na obnovu kříže u vochtrovny ve výši 46.000 Kč

Pro realizaci stavby "Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C (kuchyň)" byl vybrán vítězný uchazeč společnost IDPS s. r. o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. Stavební práce začínají již ve čtvrtek 8. srpna 2019. Další informace o projektu naleznete na projektovém webu: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/pavilon-c-kuchyn/

Vítězem výběrového řízení na projekt "Parkoviště ulice Švehlova, Šlapanice" se stala firma STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha. Více o projektu: https://projekty.slapanice.cz/mistni-komunikace/parkoviste-svehlova/.  

Město Šlapanice provozuje speciální autobusovou linku pod názvem Seniorbus, která má za cíl usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením cestování mezi Šlapanicemi a Brnem. Na období od 1. 8. do 31. 12. 2019 byla schválena nová závazná kritéria pro vydání Seniorkarty. Podrobnosti naleznete na webu https://www.slapanice.cz/seniorbus.