Opravy na ulici Boženy Němcové

09. 12. 2016 /

V sobotu 10. a v neděli 11.12 proběhne oprava havárie kanalizační přípojky na ulici Boženy Němcové. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Přehled investičních akcí města v roce 2016

08. 12. 2016 /

Stručný přehled investičních akcí města v roce 2016 naleznete v příloze.

Přehled investičních akcí města v roce 2016 (PPTX 1.07 MB)

Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

08. 12. 2016 /

Na 14. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice se mimo jiné projednávalo:

  • Zastupitelstvo města Šlapanice schválilo dne 7. 12. na svém zasedání předložený návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu je cíleně zpracován jako schodkový, schodek ve výši 60 592 000 Kč a splátky dlouhodobého úvěru ve výši 10 000 000 Kč (revitalizace ZŠ), budou pokryty použitím prostředků minulých let ve výši 70 592 000 Kč. Příjmy města jsou očekávány ve výši 196 mil. Kč, výdaje ve výši 257 mil. Kč. Kromě dlouhodobého úvěru na školu jsou výdaje směřovány především na rekonstrukce komunikací, chodníků a nové parkování – jedná se o ulice Zemědělská, Jungmannova, Švehlova (část od Čechovy po žel. přejezd), Nádražní, Lípová a parkování na ulicích Tyršova, Husova, Hybešova. Plánovány jsou také úpravy městského parku Riegrova, výměna městského rozhlasu za bezdrátový, stacionární radary, úpravy zeleně ve městě i okolí. Část prostředků je plánována na přípravu cyklostezky Šlapanice – Brno a Šlapanice – Bedřichovice. Město si v rozpočtu ponechává také rezervu na uvažovaný nákup areálu společnosti ICEC.

 

  • Zastupitelstvo se na svém 14. zasedání v diskuzi zabývalo návrhem vlastníků pozemků v lokalitě u Slatiny na darování pozemků pro trasu plánovaného obchvatu Slatiny. Tento svůj návrh podmiňují umožněním výstavby v lokalitě u Slatiny (ul. Kellnerova) a zvětšením zastavitelného území na svých pozemcích směrem k D1. Město se tímto návrhem bude dále zabývat.

Termíny zasedání ZM

08. 12. 2016 /

Termíny veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice v příštím roce jsou:
25. 1., 29. 3., 7. 6., 6. 9., 8. 11. a 13. 12. 2017.
Informace naleznete také na webu http://www.slapanice.cz/podklady-a-zapisy-zm/.

Upozornění občanům

05. 12. 2016 /

Město Šlapanice upozorňuje občany na problematiku domovních studní v okolí průmyslového areálu ICEC Šlapanice s.r.o., především v ulicích Tyršově a Dlouhé. Sanační práce na odstranění staré ekologické zátěže byly v areálu zahájeny v roce 1995, poslední odčerpání proběhlo v roce 2015 a státní garance pro sanaci této lokality byla vyčerpána.

Při využívání vody z domovních studní, které se nachází u RD v blízkém okolí ICEC Šlapanice s.r.o. (především se to týká ulice Tyršova a Dlouhá) je třeba mít na zřeteli, že studny jsou v infiltrační oblasti povrchového toku Říčka, v jehož vodě jsou kontaminanty prokazovány v kolísavých hodnotách. Pro přímé pitné účely, vaření a osobní hygienu je nutno využívat zásadně pitnou vodu z veřejného vodovodu. Totéž platí i pro napájení domovních bazénů určených ke koupání v letním období.

Vhodnost využívání vody z jednotlivých studní k vybraným užitkovým účelům lze posoudit až na základě opakovaného ověření její jakosti laboratorní analýzou v ukazatelích mikrobiologických a biologických a především fyzikálních, chemických a organoleptických podle MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (rozsah úplného rozboru je uveden v příloze č. 1 vyhlášky, rozsah zkráceného rozboru je uveden v příloze č. 5 vyhlášky)

Obecně lze tedy doporučit, aby si každý vlastník studny v zájmu ochrany svého zdraví zajistil u akreditované laboratoře odběr a laboratorní analýzu vody například v rozsahu kráceného rozboru ve smyslu vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., který však bude v každém případě rozšířen o stanovení koncentrace sumy polyaromatických uhlovodíků, benzenu, benzo(a)pyrenu, fenolu, NEL, toluenu a xylenů. Tyto rozbory by měly být prováděny opakovaně a v delším časovém horizontu. Teprve na základě výsledků analýz bude možné posoudit rozsah využití vody ze studní (například k závlaze vegetace na pozemcích u rodinných domů).

Omezení parkování na Masarykově náměstí

29. 11. 2016 /

V pátek 2. 12. 2016 od 15:00 do 19:00 hod. z důvodu pietního aktu za oběti bitvy 1805 a v neděli 4. 12. 2016 od 06:00 do 18:00 hod. z důvodu konání Vánočního jarmarku bude platit zákaz zastavení na Masarykově náměstí. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Nové hrací prvky

29. 11. 2016 /

Dnes byly doinstalovány nové hrací prvky náhradou za staré nevyhovující  na dvou dětských hřištích na ul. Brněnská (staré sídliště) – malé hřiště a hřiště za MŠ Brněnská Pole. Děti je budou moci vyzkoušet od 1. 1. 2017 (z důvodu tvrdnutí betonových patek).

Informace z 60. schůze Rady města

29. 11. 2016 /

Rada města Šlapanice (RM) na své 60. schůzi dne 15. listopadu 2016 projednala návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2017, který se bude dále projednávat na 14. zasedání Zastupitelstva města (ZM) ve středu 7. prosince 2016.                                                                                                                                                                    

V souvislosti s novelou zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon) je obec povinna vymezit školské  obvody spádové mateřské školy. Školské obvody se stanoví obecně závaznou vyhláškou, která bude taktéž předložena na zasedání ZM.

Společnost SUDOP Brno, spol. s r.o. požádala RM o vyjádření k názvu nové železniční zastávky, která je zamýšlena v lokalitě Brněnská Pole. RM schválila název nové železniční zastávky "Šlapanice, zastávka".

Město Šlapanice má schválenou dotaci na projekt "Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Šlapanice".                 

Informace z 59. schůze Rady města

29. 11. 2016 /

Rada města Šlapanice na své 59. schůzi dne 8. listopadu 2016 schválila Smlouvu o právu provést stavbu chodníku ze sídliště Brněnská do MŠ Brněnská Pole se společností Brněnská pole Invest, s.r.o.

S účinností od 16. 11. 2016 je jmenován pan Mgr. Vlastimil Dvořák do funkce vedoucího odboru investic a správy majetku MěÚ Šlapanice.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka stacionárního měřiče rychlosti vozidel včetně SW pro automatické zpracování přestupkové dokumentace s integrací na stávající IS města". Rada města schválila Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem, společností RAMET a.s.

Informace z 58. schůze Rady města

29. 11. 2016 /

Rada města Šlapanice se na své 58. schůzi dne 25. října 2016 zabývala informacemi kolem prodeje bytů Švehlova. Vzala na vědomí obsah poskytnutého znaleckého posudku právním zástupcem nájemníků bytů Švehlova a uložila starostce vyžádat si k danému posudku stanovisko znalce zpracovávajícího znalecký posudek města a dále zaslat metodický dotaz na MV ČR ve věci prodeje bytů Švehlova.

Dále rada schválila Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Šlapanice“ se společností ENERGIE DIRECT, s.r.o., se sídlem v Brně.

Rada se také zabývala „Metodikou povolování vyhrazených parkovacích míst. Důvodem je stále se zvyšující počet osobních automobilů a neustále se zhoršující možnosti parkování ve městě.