Nálezy věcí

21. 02. 2019 /

Ve středu 20. 2. 2019 bylo v městském parku na Riegrově ulici nalezeno dětské jízdní kolo. Dále byly nalezeny klíče na Nádražní ulici u pekařství. Oba nálezy si mohou majitelé vyzvednout v kanceláři evidence obyvatel, I. poschodí, kanc. č. 119, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, tel. 533 304 324.

Začínáme se sanací Cukrovaru!

19. 02. 2019 /

V pondělí 18. února 2019 se odehrála úvodní schůzka mezi vedením města a společností Dekonta a.s., která bude provádět sanaci bývalého areálu ICEC. Předmětem schůzky bylo projednání následujících kroků a prohlídka areálu. Nyní budou provedeny předsanační průzkumy. O zahájení samotné sanace vás budeme informovat. Cena za sanaci areálu je 158,3 mil. Kč.

Porucha na vodovodním řadu

19. 02. 2019 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že z důvodu poruchy nepoteče voda dnes, v úterý 19. 2. 2019, od 8 do přibližně 12 hodin na ulicích Hřbitovní a Bedřichovická.

Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

18. 02. 2019 /

Rada města Šlapanice (dále RM) na svém 9., 10. a 11. zasedání mimo jiné projednala tyto body:   

RM schválila Žádost o souhlas se stavebním záměrem - novostavba bytového domu ul. Čechova 305/1 ve Šlapanicích, na p. č. 540 a 542. Parcely jsou ve vlastnictví stavebníků. Stavební pozemek je v současné době zastavěný objektem k bydlení s provozovnou restaurace, na který je již zpracovaný demoliční projekt. Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v ploše funkčně vymezené plochou SOg - plocha obchodu a služeb. Bytový dům nabídne 19 malometrážních bytových jednotek, dům bude mít 3 podlaží. Veškerá parkovací stání o počtu 22 jsou nově řešena na pozemku investora. Nově došlo také ke snížení objektu o jedno podlaží oproti původně předloženému záměru.  

RM schválila Dohodu o podmínkách provozu, společného užívání a údržbě přístupové komunikace ev. č. 0030/2019 mezi městem Šlapanice a Gymnáziem a ZUŠ Šlapanice. Tato dohoda stanovuje podmínky pěšího přístupu občanů k objektu městské knihovny, která bude vybudována v městském parku.  

RM schválila Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci "Parkovací stání Husova a Hybešova ve Šlapanicích včetně opravy kanalizace ulice Hybešova".  

V rámci přípravy rekonstrukce ulice Komenského je nutné řešit i opěrné zídky. RM proto schválila Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace investiční akce "Projekční služby - rekonstrukce opěrných zídek v ulici Komenského".  

Na financování nákladů na vybudování místní komunikace Zemědělská, v rámci akce "Rekonstrukce resp. stavební úpravy ulice Zemědělská ve Šlapanicích" se bude spolupodílet společnost VAREAL s.r.o. darem ve výši 250 000 Kč. RM schválila Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru, ev. č. 0028/2019. Přidala se tímto příspěvkem ke společnosti BONAGRO, a. s., která městu na vybudování komunikace přispěje částkou 500 000 Kč.  

RM schválila Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi městem Šlapanice a FA VUT ev. č. 0044/2019. Cílem obou smluvních stran je navázat vzájemnou spolupráci v oblasti svých zájmů a činnosti např. formou realizace společných výstav, prezentací, workshopů, školení, nebo konferencí, tak i v oblasti vzájemné podpory. Cílem je navázání hlubší spolupráce a to nejen na bázi výměny svých zkušeností v rámci svých hlavních činností, ale také vzájemnou podporu v oblasti prezentace nejen pro odbornou, ale i širokou veřejnost.  

RM schválila Darovací smlouvu ev. č. 0046/2019, na dar ve výši 20.000 Kč mezi Městem Šlapanice jako dárcem a HOSPICEM sv. Alžběty, o. p. s., se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČO 26604582 jako obdarovaným.  

RM byly předloženy připomínky města k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018, oznámení KrÚ JMK čj. JK 2875/2019, doručené dne 16. 1. 2019. Připomínky se dotýkají dlouhodobě sledovaných zájmů města Šlapanice, které město uplatňovalo po celou dobu přípravy "Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno v centrální části Jihomoravského kraje", vyplývající ze ZÚR JMK od návrhu zadání územní studie až po předložený návrh.
Jsou to:

  • Napojení Šlapanice na dálnici D1
  • Prověření a především prodloužení trasy obchvatu Slatiny podél D1
  • Prověření trasy západního obchvatu Šlapanic
  • Vypuštění Jihovýchodní tangenty

Připomínky byly projednány s městským architektem Ing. arch. S. Žeravou.
Rada města schválila podání připomínek města Šlapanice k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/2018.   

Dále tajemník informoval:

  • o jednání na MV, Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, kde se jednalo o výši příspěvku na zvláštní působnost, která by měla od roku 2020 doznat určitých změn. Po těchto změnách by se měl příspěvek na zvláštní způsobilost pro město mírně zvýšit.
  • o ukončení kolektivního vyjednávání s Odborovým svazem státních orgánů a organizací, základní organizací odborů občanských pracovníků Policie ČR a zaměstnavatelem. Následně došlo k podpisu nové Kolektivní smlouvy.

Omezení provozu - křižovatka II/430, III/3833 (Mokrá)

18. 02. 2019 /

Upozorňujeme občany, že z důvodu stavby "II/430, III/3833 - Mokrá - okružní křižovatka" bude v předpokládaném termínu od 1. 3. do 29. 4. 2019 částečně omezen provoz v křižovatce silnic II/430 a III/3833. Provoz po silnici II/430 (Brno - Vyškov) bude zachován po provizorní komunikaci, do které bude zaústěna i silnice směr Mokrá - Horákov. Místní komunikace směr Šlapanice bude zcela uzavřena.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 394.42 kB]

Situace_prechodneho_DZa_cj_OV-CJ_9075-19_HAS [PDF 4 MB]

Situace_prechodneho_DZb_cj_OV-CJ_9075-19_HAS [PDF 2 MB]

Výřez ze situačního plánu

Svoz komunálního odpadu

18. 02. 2019 /

Vážení občané,
na základě Vašich dotazů a stížností oznamujeme, že svozová firma vyveze pouze ty popelnice, které jsou ve svozový den vyneseny ven z přístřešků. To je jednoznačný signál posádce vozu, že tyto popelnice jsou určeny k vývozu. Popelnice, které zůstanou uvnitř přístřešku, nebudou vyvezeny. Apelujeme současně na Vaši spolupráci, aby byly vyvezeny plné popelnice, nikoliv prázdné nebo poloprázdné. Toto oznámení se netýká přístřešků na kontejnery u bytových domů.

V případě dotazů nebo problémů se svozem odpadů se na nás neváhejte obrátit. Kontakt: Dalibor Martišek, DiS., martisek@slapanice.cz, tel.: 533 304 341.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Havárie vodovodu - ulice Sušilova

15. 02. 2019 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodu na ulici Sušilova od křižovatky s ul.Brněnskou po křižovatku s ul. Bezručovou. Předpokládaná doba opravy dnes (v pátek 15. 2. 2019) od 08:00 do 12:00 hodin. Náhradní zdroj vody nebude přistaven. Děkujeme za pochopení.

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

14. 02. 2019 /

MUDr. Petra Procházková oznamuje, že v době od 18. 2. do 22. 2. 2019 neordinuje z důvodu dovolené.

Zástup zajišťuje MUDr. Alena Procházková (zdravotní středisko Šlapanice, Karla Čapka 13) ve svých ordinačních hodinách, více na https://www.slapanice.cz/zdravotnictvi/zdravotnictvi/398.

Výběrová řízení

07. 02. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
• metodik účetnictví

Starostka Města Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
• strážník Městské policie Šlapanice

Dále hledáme:
• administrativní výpomoc do oddělení územního plánování

Podrobné informace naleznete na https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZM

06. 02. 2019 /

Zveme Vás na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 20. února 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře MěÚ, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.

Pozvánka na 3. ZM [PDF 153.21 kB]

Podklady k jednání naleznete zde: www.slapanice.cz/2019