Územní plán města Šlapanice

Jiří Sívek 11. 09. 2020

Dobrý den,
označení plochy S znamená, že se jedná o plochu smíšenou obytnou s koeficientem zastavění 50%, tedy 50% pozemku může být zastavěno stavbami. Dle podmínek pro využití ploch smíšených obytných je možné zde umístit i stavby obchodního prodeje do 1000m2 prodejní plochy.

M. Miklendová 16. 09. 2020

Martin Matějík 27. 08. 2020

Dobrý den,
pro koupaliště nebo podobnou funkci je vymezena územní rezerva v Bedřichovicích s označením 416 a funkcí CS – sport a pohybové aktivity, vyznačena žlutým ohraničením. Vzhledem k tomu, že podobné typy staveb je možné umísťovat jen za specifických podmínek, bude území podrobeno detailnějšímu zkoumání prostřednictvím územní studie a teprve potom bude vymezena konkrétní zastavitelná plocha.

M. Miklendová 31. 08. 2020

Milada Andreae 26. 08. 2020

Dobrý den, pokud lze Vaše vlastnická práva ověřit v katastru nemovitostí (tedy je tam uvedeno Vaše jméno), pak součástí námitky nemusí být list vlastnictví ani výpis z katastru nemovitostí.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 31. 08. 2020

Zuzana Miková 26. 08. 2020

Dobrý den, zákres nové trafostanice je orientační a musí být zpřesněn na základě podrobné projektové dokumentace. Trafostanice je navržena v rámci koncepce zásobování území energiemi, kdy aby bylo možné v lokalitě zajistit dostatečnou kapacitu elektrické energie pro novou výstavbu, musí se realizovat nová trafostanice. Kde bude přesně umístěna je věcí konkrétních navazujících řízení, která zajišťuje přímo společnost ČEZ Distribuce.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 31. 08. 2020

Milada Andreae 24. 08. 2020

Dobrý den,
na pozemku p. č. 352/23  v k. ú. Bedřichovice se vyskytuje v hlavním výkresu pouze označení hranice katastrálního území a to čerchovanou fialovou čarou. Na pozemku p. č. 352/82 v k. ú. Bedřichovice se nachází v hlavním výkrese opět čerchovanou fialovou čarou vyznačená hranice katastrálního území, dále červeným polygonem s šipkami dopravní koridor pro obchvat Slatiny a dále fialovými čárkami územní rezerva pro dálnici D1 Slatina – Holubice.

M. Miklendová

M. Miklendová 26. 08. 2020

Milada Andreae, vlastník pozemků 340/58 a 318/8 na LV 175 v k.ú. Bedřichovice 24. 08. 2020

Dobrý den, M 961 znamená, že Vaše pozemky jsou zahrnuty v návrhové ploše označené M – ploše smíšeného nezastavěného území pod kódem plochy 961. Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezené za účelem zajištění podmínek pro zemědělské využití v kombinaci s plochami přírodního charakteru, případně s menšími plochami vodohospodářskými.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 26. 08. 2020

Lucie Josková 17. 08. 2020

Dobrý den,
příjezdová komunikace je navržena logicky v trase rezervy pro obchvat Šlapanic. Pro parkoviště je vymezena plocha dopravy 0,38 ha a předpokládá se, že konkrétní velikost bude určena podle zájmu o tuto službu a počet parkovacích míst bude řešen v konkrétní projektové dokumentaci. Územní plán dává pouze možnost toto realizovat, zda skutečně zrealizováno bude, záleží na mnoha dalších aspektech. Oproti této ploše je u nádraží plocha dopravy již stabilizovaná a parkování by bylo možno tam zřídit okamžitě. Z dostupných informací je nám známo, že město o využití nezastavěných ploch u nádraží pro tuto funkci  s Českými drahami vyjednává.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 22. 08. 2020

Ing. Václav Hrabálek 14. 08. 2020

Dobrý den,
územní plán rozděluje plochy na stabilizované (které jsou z větší části zastavěné) a návrhové (které zastavěné nejsou). Plocha 107 je plochou návrhovou pro bydlení v rodinných domech, protože se jedná o dosud nezastavěné území. Pozemky p. č. 2003/15, 2004/1, 2004/2 a 2004/5 v k. ú. Šlapanice pak spadají do kategorie ploch stabilizovaných do zastavěného území také s funkcí BR, tedy určených pro realizaci bydlení v rodinných domech. K zastavění jsou tedy určeny také.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 17. 08. 2020

Pavel Zmeškal 13. 08. 2020

Dobrý den,
část plochy 123 s funkčním využitím BR se skutečně nachází na neplodné půdě a to v případě pozemků p. č. 2269/8, 2676/3, 2269/12, 2676/1, 2676/5, 2269/9 v k. ú. Šlapanice u Brna, dále pozemek p. č. 2675/9 je zastavěn stavbou. Tedy naše tvrzení bylo v pořádku. To, že se navrhují zastavitelné plochy na kvalitních půdách, je způsobeno tím, že téměř celé území města Šlapanice je umístěno na půdách I. a II. třídy ochrany, takže není možné upřednostnit jiné třídy ochrany. Dále je třeba brát v úvahu logiku ve vymezování ploch, zejména to, aby navazovaly na zastavěné území a měly reálné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
 
M. Miklendová 

M. Miklendová 22. 08. 2020

Marek Jičínský 12. 08. 2020

Dobrý den,
v územním plánu jsou navrhovány nebo rezervovány všechny reálné dopravní trasy ve směru do Brna. To umožní rozptýlit dopravu do více směrů a snížit případné vlivy dopravy na okolí. Plocha park+ride je od obytného souboru dostatečně vzdálena a příjezd neprochází přes plochu bydlení. Zábor zemědělské půdy byl příslušnými orgány projednán a odsouhlasen. Napojení  na ul. Evropskou ze silnice mezí Šlapanicemi a Kobylnicemi prostřednictvím polní cesty se nám nepodařilo identifikovat, nicméně nejdůležitější jsou ty trasy, které směřují od zástavby ve Šlapanicích, co nejpříměji k důležitým napojovacím bodům v Brně.

M. Miklendová

M. Miklendová 17. 08. 2020

Ivana Holásková 12. 08. 2020

Dobrý den,
předně Vás musíme upozornit, že pozemky p. č. 3365/1 a 3366 v k. ú. Šlapanice nebyly nikdy určeny k zastavění rekreačními objekty. Stavba na pozemku p. č. 3365/3 není chata, ale dle katastru jiná stavba, což není stavba, kterou by bylo možné považovat stavbu, která by spadala do kategorie, aby byla územním plánem zařazena do zastavěného území a územní plán na ni musel jakýmkoli způsobem reagovat návrhem funkčního využití území. Dle dosud platného územního plánu města Šlapanice jsou pozemky v ploše MR – městské rekreační zeleně, pro kterou platí, že se jedná o plochu rekreační zeleně s vysokým podílem zeleně a zahrnuje způsob rekreačního využití (např. lesopark, kynologické cvičiště apod.), v tomto území jsou přípustné pouze pěší a cyklistické stezky, drobné sakrální stavby a pouze výjimečně přípustné jsou objekty, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání plochy zeleně a mají doplňkovou funkci např. hřiště, odpočívadla, veřejně WC apod.  V souladu s tímto dosud platným využitím, nový návrh Územního plánu Šlapanice vymezil v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., plochy N – plochy přírodní – plochy smíšené nezastavěného území, které mají hlavní účel a to zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území se zelení přírodního a přírodě blízkého charakteru, což platilo i dosud a tedy fakticky zde k žádné změně nedochází. V těchto plochách lze nad rámec ÚP také umísťovat dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 22. 08. 2020

Dana Nopová 12. 08. 2020

Dobrý den,
odpovědi jsem vám napsala níže.

 1. Proč je termín schvalování ÚP v posledních dnech prázdnin a ne až později?
   
  Nejsem příznivcem projednávání důležitých dokumentů o prázdninách, ale tentokrát mě k tomu vedou velmi pádné důvody. Veřejné projednání návrhu ÚP mělo proběhnout v červnu, kvůli Covidu jsme tento termín bohužel nestihli. Září by sice bylo ideální, ale klíčový člen týmu, který připravuje návrh ÚP, odchází začátkem září na mateřskou dovolenou. Nahrazení členů týmu je problém, protože návrh ÚP je rozsáhlý a komplexní dokument, který pro každého nového člověka znamená měsíce přípravy.  Nestihli bychom tak ani září, ani říjen. Navíc panuje obrovská nejistota kolem dalšího vývoje s Covidem. Na nový územní plán přitom spěcháme, protože platný územní plán je zastaralý a hlavně stále umožňuje rozsáhlé průmyslové zástavby nad sídlištěm Brněnská pole nebo nad ulicí Švehlovou. Tuto situaci může napravit jen přijetí nového územního plánu. Kvůli tomu všemu jsme se rozhodli nakonec pro poslední srpnový týden. Projednání v posledním prázdninovém týdnu se snažíme občanům vynahradit masivní propagací nového návrhu a online jednáním, aby se občané mohli co nejvíce zapojit.
   
   
  2. Máte vlastní zájem na pozemku BR 123 na ulici Smetanově?
   
  Ne, žádný vlastní zájem na pozemku BR123 na ulici Smetanově nemám.  Veřejné projednání návrhu ÚP je tu právě od toho, aby se k navrhovaným změnám v území mohli všichni zavčasu vyjádřit. Návrh následně schvaluje zastupitelstvo, nikdy ne starosta samostatně. Už jsem sice slyšela teorii o tom, že Čisté Šlapanice, které zastupuji, mají v zastupitelstvu většinu a tak si prosadí, co chtějí. Ale naše sdružení nikdy nejednalo a ani jednat nebude v něčí osobní prospěch na úkor veřejných zájmů. Jsme na radnici kvůli nesouhlasu s průmyslovou zónou, likvidaci staré ekologické zátěže, stavbě školy a podobně, ne kvůli osobním zájmům.

S přáním hezkého dne.
Michaela Trněná
starostka

Michaela Trněná 13. 08. 2020

Pavel Zmeškal 11. 08. 2020

Dobrý den,
na Vaše dotazy týkající se výměr územních rezerv v návrhu Územního plánu Šlapanice, reagujeme následujícím přehledem:
 
 
rezerva č.
   
plocha m2
Bedřichovice
125
 
BR
17 703
Bedřichovice
126
 
BR
15 975
ul. Dlouhá
128
 
BR
6 804
ul. Smetanova
131
 
BR
2 881
západní smíšená
207
 
S
160 649
letiště komerce
414
 
CO
46 547
Bedřichovice rekreace sport
416
 
CS
25 563
letiště
628
 
DL
255 756
plochy přírodní
970
 
N
209 315
plochy přírodní
971
 
N
41 122
plochy přírodní
972
 
N
55 818

Oddělení pro komunikaci s veřejností 13. 08. 2020

Ing. Petr Štěpánek 07. 08. 2020

Dobrý den,
Plocha 704 byla takto navržena již v 2. návrhu Územního plánu Šlapanice, který se s veřejností projednával v říjnu a listopadu 2017. V rámci tohoto projednání pořizovatel neobdržel k této ploše žádné připomínky, a proto Vámi uvedené informace nemohly být pořizovateli ani zpracovateli územního plánu známy. Tvar pozemku naznačoval, že další rozšíření ploch pro bydleni na sousední pozemky od stávající realizované zástavby by mohl vyvolat potřebu přeparcelace a uspořádání pozemků do pravidelných tvarů a tedy i jejich obsluhu. Samozřejmě, že lze vymezit koridory tak, aby se pozemku p.č.3569/150 vyhnuly. I tak pro další možné využití plochy navržené k zastavění bude nezbytné dohodu
o parcelaci provést. Podejte si písemnou námitku, ke které přiložíte Váš projekt, následně bude věc řešena.

M. Miklendová

M. Miklendová 11. 08. 2020

Pavel Zmeškal 05. 08. 2020

Dobrý den,
obě plochy navazují na stávající zastavěné území. Využití zahrad v takové poloze je v jednotlivých případech možné, protože vzhledem k charakteru lokality nepředstavuje riziko významné expanze zastavitelných ploch. Část zastavitelných ploch má charakter neplodné půdy, takže proti vymezení zastavitelné plochy nebyla vznesena ani námitka orgánu ochrany ZPF. Podnět k prověření plochy podal vlastník pozemku.

M. Miklendová

Michal Hanzl 07. 08. 2020

Pavel Zmeškal 05. 08. 2020

Dobrý den,
bilance byly provedeny pro návrh, který ještě nepracoval s tím, že "Strategický plán města" limituje územní rozvoj počtem obyvatel do max. počtu 10 000. Na tomto základě byl upraven rozsah ploch a rezerv, ale kapacitní bilance se neupravovaly, protože nemají vliv na systém přenosové a distribuční soustavy, jejichž trasy jsou pro územním plán rozhodující. Po vypořádání připomínek a námitek po veřejném projednání, budou bilance upraveny na cílový stav rozvoje území.

M. Miklendová

M. Miklendová 07. 08. 2020

Pavel Zmeškal 04. 08. 2020

Dobrý den,
u S207 se nejedná o plochu, ale jedná se o územní rezervu, která má výměru 16,1 ha.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 07. 08. 2020

Pavel Zmeškal 04. 08. 2020

Dobrý den,
vymezení přímo návrhové plochy bylo přehodnoceno vzhledem ke složitosti dopravní obsluhy celého území a nutnosti toto řešit koncepčně. Proto bylo toto území přeřazeno do územní rezervy, která je výhledová a kde bude nejdříve zpracována podrobná územní studie a teprve pak se ukáže, které pozemky a za jakých podmínek je možné vymezit, jako zastavitelné plochy. I tak je v návrhu ÚP dostatek jiných, méně komplikovaných ploch, které po zastavění ukáží, co to s organismem města udělá a zda město unese např. i ve vztahu k občanskému využití zástavbu dalších ploch.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 07. 08. 2020

Richard 03. 08. 2020

Dobrý den,
žádné schvalování toho, co v této ploše má nebo nemá být v posledních letech neproběhlo, a to ani směrem k odmítnutí bytové výstavby v této ploše. Plocha byla dlouhé roky územním plánem koncipována jako smíšená s různými funkcemi. Protože po celou dobu nebyla využita, je vložena nyní jako plocha rezervní s podmínkou územní studie. Studie prověří především možnost dopravního napojení této plochy, která je pro její případné využití zásadní. Zastupitelstvo neeviduje zvýšenou poptávku pracovních míst. Šlapanice, Brno-venkov naopak vykazují dlouhodobě nízkou nezaměstnanost a zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek pracovníků.
 
Michaela Trněná
 
Než bude plocha 207 určena k jakékoli výstavbě, bude muset být území prověřeno územní studií. V návrhu Územního plánu Šlapanice je zařazena jako územní rezerva pro více funkcí a jedná se o jakýsi výhled. Než se z územní rezervy stane plocha pro výstavbu, bude území prověřeno právě územní studií a bude muset proběhnout změna územního plánu. Konkrétní řešení dopravy v území bude předmětem odborné územní studie.  
 
Martina Miklendová

Oddělení pro komunikaci s veřejností 05. 08. 2020

Tomáš Neužil 03. 08. 2020

Dobrý den, stávající stavby mohou být v ploše biokoridoru, biocentra a mohou být i udržovány, pouze není možné nic přistavovat, nebo umísťovat stavby nové. V plochách FI nebude možné umísťovat stavby pro rekreaci, pouze jednotlivé stavby s 1 NP do 12 m2 zastavěné plochy sloužící hlavnímu účelu využití zahrad (tj. kůlny, sklepy, zahradní altány a pergoly, zařízení pro drobný domácí chov zvířat), oplocení, podzemní vedení inženýrských sítí.

M. Miklendová

M. Miklendová 05. 08. 2020

Tomáš Neužil 03. 08. 2020

Dobrý den,
na základě Vašeho dotazu byla věc konzultována s projektantem Územního systému ekologické stability a ten doporučuje pozemky stávajících staveb z prostoru biokoridoru – biocentra vyjmout a tedy i z režimu umožňujícího vyvlastnění. Podejte tedy k návrhu ÚP písemnou námitku a to v termínu do 3. 9. 2020, ve které budete požadovat zohlednění Vašich soukromých zájmů a vyjmutí Vašich pozemků z biokoridoru.
 
M. Miklendová

M. Miklendová 07. 08. 2020

Pavel Zmeškal 29. 07. 2020

Dobrý den, dle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona se musí každé 4 roky zpracovávat tzv. zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období, která se předkládá zastupitelstvu ke schválení. V této zprávě se mimo jiné vyhodnocuje i potřeba vymezení nových zastavitelných ploch a tedy i to, zda se bude pořizovat změna územního plánu, která může převést územní rezervy, nebo jejích části do zastavitelných ploch, případně se může rozhodnout, že budou některé územní rezervy změnou zrušeny.
 
M. Miklendová  

Michal Hanzl 31. 07. 2020

Pavel Zmeškal 27. 07. 2020

Dobrý den, formuláře jsou ke stažení na https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-mesta
 
M. Miklendová

Michal Hanzl 29. 07. 2020

Pavel Zmeškal 27. 07. 2020

Dobrý den,
územní rezerva znamená, že v území, kde je vymezena, nesmí probíhat žádné činnosti, které by znemožnily její budoucí využití k účelu k jakému je územní rezerva vymezena. Dále to znamená, že aby se z územní rezervy stala zastavitelná plocha, musí proběhnout změna územního plánu. Ve většině případů také předbíhá takové změně územního plánu zpracování územní studie, která prověří územní rezervu a navrhne optimální funkční rozvržení zastavitelných ploch v ní, pak teprve probíhá samotná změna územního plánu.
„Na základě územní studie, která detailně prověří území, na kterém je vymezena územní rezerva, může také dojít k tomu, že nebude využit celý prostor územní rezervy. Tedy, že výsledný rozsah zastavitelných ploch bude menší, nebo k vymezení zastavitelných ploch nedojde vůbec např. vlivem komplikované dopravní obsluhy území, nemožnosti zajistit napojení na kapacitní sítě technické infrastruktury, ale také proto, že nebudou využity k výstavbě územním plánem vymezené návrhové zastavitelné plochy.“

M. Miklendová

Michal Hanzl 29. 07. 2020

Rudolf Hýbela 23. 07. 2020

Dobrý den
Parcela je vymezena jako součást biokoridoru, který byl vymezen již v předchozím návrhu. Vzhledem k tomu, že územní systém ekologické stability (biokoridory a biocentra) je pro vytváření krajinného rázu významný a jeho budování vyžaduje výkup pozemků, jsou parcely ve vlastnictví města vhodné pro postupnou realizaci tohoto systému.   Navíc pozemek z  90% spadá do vysoce chráněných půd, jejichž zábor orgány ochrany zemědělského půdního fondu prakticky vylučují (viz významná restrikce ploch navrhovaných k zastavění oproti předchozímu návrhu ÚP).
 
M. Miklendová

Michal Hanzl 29. 07. 2020

Ostatní dotazy

Pavel Zmeškal 01. 12. 2020

Dobrý den, platí běžná opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky jako je rouška, při vstupu si dezinfikovat ruce a v kinosále dodržovat bezpečnostní rozestupy. Děkujeme.

Kancelář starostky 01. 12. 2020

Tomáš Sova 11. 11. 2020

Dobrý den, můžeme potvrdit, že se dětská skupina Sokolík opravdu uzavřela kvůli nákaze Covid-19.

Kancelář starostky 13. 11. 2020

Libor Charvát 25. 09. 2020

Dobrý den, pokud se jednalo o jógu v orlovně, pak kontakt na paní Táňu: tel. 731 113 687, e-mail: zavrtat@seznam.cz. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Martin Matějík 27. 08. 2020

Dobrý den, město připravuje studii proveditelnosti skateparku v lokalitě za tenisovými kurty u cyklostezky na Ponětovice. Realizace bude záviset na tom, co prokáže studie proveditelnosti. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Bohdana Krejčí 05. 07. 2020

Dobrý den, tento areál není zatím v majetku města, proto se, prosím, s dotazem obraťte na společnost Brněnská pole Invest. Kontakt naleznete na webu https://www.brnenskapole.cz/kontakt. Děkujeme. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 14. 07. 2020