Rozcestník

Dotazy občanů

Jedním z námětů Komise pro informace a média bylo zlepšení komunikace mezi městem a občany. Komise navrhla pořádat pravidelná setkávání občanů s vedením města. Organizací těchto setkání bylo pověřeno Oddělení komunikace s veřejností kanceláře starostky. Město bylo podle ulic rozděleno do jednotlivých sekcí. Tato rubrika se věnuje sesbíraným dotazům z jednotlivých setkání zástupců města s občany.

Setkání s občany - podzim 2017

V měsících říjnu a listopadu 2017 proběhlo dalších šest setkání občanů s vedením města. Tentokrát se jich zúčastnili obyvatelé nového sídliště na Brněnské, celých Bedřichovic,  a dále ulic: Bedřichovické, Bezručovy, Bož. Němcové, Bří. Mrštíků, Havlíčkovy, Hrabalovy, Hrubínovy, Hřbitovní, Jiráskovy - nová část, Kollárovy, Komenského, Masarykova náměstí, Nad Zámkem, Na Poříčí, Nerudovy, Riegrovy, Seifertovy, Sušilovy,  Švehlovy - nová část, Těsnohlídkovy a Zámečnického náměstí.

Nejvíce dotazů se týkalo nového nákupního střediska, které by měl provozovat řetězec Penny. Má se zde nacházet také řeznictví, drogerie, pekařství, textil a banka. Zastávka MHD zde není plánovaná a  vozovka v ulici Těsnohlídkově bude rozšířena o odbočovací pruh na Brno. Přilehlé parkoviště pro motorová vozidla bude v majetku společnosti, nikoliv města. Na původním místě se nestaví proto, že současný majitel pozemku Tesco, nehodlá tyto odprodat a nemíní na nich v současné době ani stavět.

Parkování v sídlišti ani na ostatních ulicích nesplňuje podmínky o provozu na pozemních komunikacích (úzké vozovky), proto nelze na obousměrných komunikacích vyznačovat parkovací místa.

Koupaliště nebylo v majetku města ale Sokola, který odprodal soukromému vlastníkovi. Uvažovaný biotop na polích směrem k Ponětovicím by nemohl být veřejným rekreačním místem kvůli hlukovým zónám letiště.

Nedokončená stavba na náměstí
Stavebník nedodržel stavební povolení a postavil o jedno patro navíc, ke kterému nemá parkovací stání. Nyní je v řešení stavebního úřadu Pozořice.

Cyklostezka do Slatiny
Cyklostezka nebude vedena kolem silnice, ale kolem trati. Tato bude sice o něco delší, ale není nutné překonávat značný výškový rozdíl. Kolem silnice hrozí nebezpečí střetu s vozidly a musel by se upravit také most přes dálnici. Chodník do Slatiny kolem silnice se neuvažuje jednak z bezpečnostních důvodů a pak nákladů na vybudování a údržby takové stavby. Rozšíření vozovky je zcela v kompetenci JMK, nikoliv města, která se alespoň snaží o zajištění jejich oprav.

Posílení MHD
Výši jízdného není možné po jednáních s Kordisem upravit, odvíjí se od zóny 610. Budou ale zkráceny intervaly mezi jednotlivými trolejbusovými spoji. Město za toto zvýšení spojů zaplatí 1 mil. Kč.

Prořezy a kácení v městském parku a v hájku
Určité prořezy a kácení proběhnou v době vegetačního klidu a stav dřevin bude znovu odborně prověřen.

Častější vyvážení kontejnerů na biodpad
Přes zimu zůstanou pouze velké hnědé kontejnery SATESA, ostatní kontejnery na bioodpad svozová služba na zimu odváží.

Nebezpečná křižovatka Na Poříčí
Návrhy na instalaci druhého zrcadla při výjezdu z této ulice posoudí dopravní komise. Omezení rychlosti a úprava dopravního značení kolem parku nebyla navržena do nového pasportu DZ. Zákaz vjezdu do této slepé ulice, mimo rezidentů není možný.

Úkoly na SATESO
Prořezy meze na konci Hřbitovní ulice, oprava výtluků Na Poříčí, kvalitnější úklid sněhu v novém sídlišti na Brněnské.

Rekonstrukce Bedřichovické ulice není v plánu, nutno napřed položit do země elektřinu, přislíbeny ale opravy chodníku, jistým řešením by byla obytná zóna a snížení rychlosti.

Blokové pokuty za špatné parkování ve Hřbitovní ulici byly zcela v kompetenci MP, která tuto záležitost řešila na oznámení.

Kácení dřevin pod Bedřichovickou ulicí na svahu nad Říčkou je obtížně proveditelné, neboť město nemá k těmto pozemkům, které jsou v jeho majetku přístup.

Opěrné zídky v toku Říčky a regulace vodního toku
Bude kontaktováno Povodí Moravy, zatím se neuvažuje o čistění, problém je zde s přístupem i některými majiteli okolních pozemků. Potok je znečistěný také směrem od mostu na Riegrově po bývalý Černý splav. MP dostane úkol tento úsek monitorovat.

Nová rozptylová studie cihelny neprovedena, všechna doposud provedená měření jsou v normě. Občané však upozorňují na silný zápach hlavně o víkendech, kdy měření neprobíhají.

Protihluková stěna u dálnice měla vzniknout při jejím rozšíření, krajský úřad ale dálnici vyjmul z územního plánu. Nyní se zvažuje rozšíření na tři pruhy a snížení rychlosti. Šlapanice spolu s Podolím napíšou žádost o vybudování protihlukových stěn.

Cyklostezka do Bedřichovic bude pouze v úseku od Černého splavu po náves. Zpevněna bude asfaltem v šíři cca 3 metry a počítá se zde s veřejným osvětlením. Budovat by se měla začít na jaře příštího roku.

Nový nábytek pro KD Bedřichovice je objednán, jedná se 50 stolů a 250 židlí. Rekonstrukce ulice Komenského, projekt by měl vzniknout v roce 2018, další rok následná realizace, vybudování pevného podloží vozovky a nový povrch, nové chodníky, oprava opěrných zídek, napojení kanalizace a zjištění stavu vodovodního řadu.

Popelnice v ulicích překážejí chodcům a kočárkům, veřejné koše jsou jen ve středu města. Město má zájem v budoucnu odstranit popelnice úplně, aby tam, kde je to možné, ji každý měl na svém pozemku.

Rekonstrukce vlakového nádraží 
Upraveno bude pouze první nástupiště, ke snížení počtu spojů by nemělo dojít. Město hodlá odkoupit pozemky u nádraží a vybudovat na nich záchytné parkoviště.

Hřiště na Jiráskově by mělo být hotové, ale přes zimu došlo k nerovnostem. Řešilo se se zhotovitelem kde se stala chyba, ale poslední posudek není ve prospěch města. Hřiště má provozní řád, pokud je tam pouštěna hlasitá hudba, kontaktujte městskou policii, při rušení nočního klidu PČR.

Setkání s občany - duben 2017

Spraví město cesty na hřbitově?

Ano, v letošním roce se opraví hlavní cesty na hřbitově. Zvažována je úprava s mlatovým povrchem.

Proč na hřbitově nesvítí osvětlení?

Osvětlení na hřbitově je spouštěno mimořádně během svátků, svítit by mělo vždy během doby, kdy je hřbitov otevřen. Na základě tohoto podnětu zvažujeme možnost automatického spínače pro osvětlení, který zatím chybí.

Kdy bude cyklostezka do Brna?

V loňském roce jsme připravili studii proveditelnosti cyklotras ve Šlapanicích a okolí. Na Brno byly navrženy tři varianty, z nichž byla vybrána varianta podél Tuřanky a železniční trati s vyústěním ve Slatině. Bude mít návaznost na brněnské trasy. V současnosti se připravuje projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci. V roce 2018 bychom měli vědět, zda dotaci obdržíme a můžeme zahájit výstavbu cyklotrasy.

Jak je na tom Nákupní park Šlapanice?

Investor zahájil územní řízení, na podzim letošního roku by chtěl začít stavět. To vše platí v případě, že nedojde k žádným zdržením v procesu územního řízení nebo stavebního povolení a investor bude mít všechny podklady v pořádku. Nejedná se o akci města, ale o akci soukromého investora.

Proč nespraví město cestu k vlakovému nádraží?

Dráhy v letošním roce předpokládají zahájení stavby – rekonstrukce trati v úseku Šlapanic. U nádraží bude jedna z deponií stavebního materiálu a bude se zde pohybovat těžká technika. Město proto připraví opravu této komunikace po ukončení stavby.

Kdy bude vybudována železniční zastávka na Brněnských polích?

Podle posledního předloženého harmonogramu projektantů ČD – společnosti SUDOP – bude zahájena výstavby zastávky v roce 2018.

Setkání s občany - jaro 2017

První setkání se uskutečnilo 7. února 2017 v Restauraci Chaloupka s občany z Brněnských Polí. Další setkání se uskutečnilo v KD v Bedřichovicích 23. 2. nad plánovanou rekonstrukcí ulice Lípové a názory a podněty občanů žijících v této ulici, ale i ostatních obyvatel Bedřichovic, kterých se sešly více než dvě desítky.
20. března byli pozváni občané z ulic Jiráskovy (stará část), Hybešovy, Husovy, Wurmovy, Kobylnické a Vrchlického, 10. dubna z Dlouhé, Kosmákovy, Jana Dvořáka a Tyršovy, 24. dubna z Karla Čapka, Lidické, Nádražní, Smetanovy a Štefanikovy, 30. dubna z Jungmannovy, 10. května z Akátové, Janské, Jiříkovské, Kalvodovy, Na Zahrádkách, 8. Května, Pod Žurání, Ponětovské, Slunné, Starého Dvora, Svatojanského náměstí, Václavské, Za Humny a Zemědělské.
Poslední předprázdninové setkání vedení města s občany se konalo 22. května 2017 s obyvateli z rodinných domů na Brněnské ulici, dále z ulic Čechovy, Janáčkovy, Příční a Švehlovy po železniční přejezd. 

Nejčastější dotazy občanů:

Dopravní situace ve městě

K otázce dopravní situace ve městě: Zácpy na silnici do Slatiny by měla částečně vyřešit světelná křižovatka u kostela, se kterou bohužel nesouhlasí ÚMČ Brno-Slatina. Magistrát města Brna, do jehož kompetence tato záležitost celoměstského významu spadá, zadal projektovou přípravu BKomu. Řízení dopravy přímo příslušníky PČR je zde nereálné z kapacitních důvodů. Obchvat Slatiny nebojkotuje naše město, jak je prezentováno v médiích, trasa obchvatu je dlouhodobě součástí územního plánu našeho města, které ji plně respektuje. Přímé napojení Šlapanic na dálnici město podporuje a požadavek je předán Jihomoravskému kraji, který je koordinátorem staveb s nadmístním významem. Trasu západního obchvatu (od Kobylnic směrem k ulici Brněnská podél Wurmovy, Švehlovy, Brněnských polí) navrhuje město zkoordinovat do dopravního koridoru připravované vysokorychlostní trati podél letiště s napojením na ulice Řípskou. Je předmětem jednání s letištěm a JMK.

Úklid města

Úklid města zajišťuje městská společnost SATESO. Město má schválený plán zimní údržby, kde jsou určeny priority úklidu jednotlivých ulic podle jejich sjízdnosti, vytíženosti apod. Letošní zima byla mimořádně náročná, přičemž SATESO nemá dostatečnou kapacitu a  technické vybavení také není v  nejlepším stavu, což se negativně projevilo v  některých případech. RM proto
schválila nové vozidlo údržby. Na dotazy občanů poskytujeme následující informace: náklady na úklid, které město platí paušálem SATESO, jsou 390 000 Kč za měsíc, náklady na správu veřejného osvětlení, které zajišťuje rovněž SATESO jsou 726 000 Kč ročně. Faktury nad 10 000 Kč za opravy veřejného osvětlení proplácí město zvlášť.

Hromadná doprava

Jízdné zdarma pro seniory nad 70 let platí pouze pro občany města Brna. Tuto záležitost projedná vedení města se zástupci města Brna, s  DPMB a  společností KORDIS. Prozatím doporučuje město využívat seniorbus s přestupem ve Slatině, kde je již jízdné zdarma pro seniory nad 70 let.

Plánovaná železniční zastávka na Brněnských Polích

Dle informací ze SŽDC na jaře 2017 by mělo proběhnout výběrové řízení a  letos (pozn. 2017) nultá etapa (příprava ploch pro materiál), na jaře 2018 pak bude následovat rekonstrukce trati, vybudování zastávky a rekonstrukce přejezdu Švehlova. Zastávka bude v místech obratiště na konci ulice Jungmannovy, přechod bude řešen podchodem, přístupové cesty se začnou budovat v roce 2018. Tato zastávka nebude zastávkou centrální – sběrnou zastávkou, ale pouze obslužnou a  podle průzkumu by měla být dostatečně vytížena. Budování sběrného a odstavného parkoviště proto není plánováno.

Cyklostezky

Nebezpečí hrozí cyklistům především na silnici do Slatiny. Vybudování souběžné cyklostezky podél komunikace nepovažuje město za realistické kvůli množství vlastníků, jako trasa k realizaci je proto naplánováno využití pozemků komunikace Tuřanka a podél žel. trati na ulici Řípskou, kde naváže na cyklotrasy plánované městem Brnem. Práce by měly být zahájeny v roce 2018 v  případě získání dotace. Vybudování cyklostezky podél silnice do Jiříkovic vázne rovněž na souhlasu majitelů pozemků. Cyklostezka do Bedřichovic by měla být dokončena v letošním roce. Náklady na 1 km cyklostezky jsou 4 mil. Kč.

Kamerový systém

Brněnská Pole by měla zájem o připojení k městskému kamerovému systému. Ten je bohužel zastaralý, kabeláž vedena vzduchem a vyžaduje rekonstrukci. Vyhodnocení stavu a návrh na řešení by město mělo mít v průběhu letošního roku. Napojení na kamerový systém za stávajících podmínek není možné a bude předmětem budoucích jednání.

Vybudování chodníku

Vybudování chodníku kolem garáží za starými bytovkami v ústí Tuřanky. Pozemek nepatří celý městu, město musí proto žádat o převod. Uvažováno je zde sběrné místo tříděného odpadu.

Nové nákupní centrum

Nové nákupní centrum Penny-Sallerova výstavba bude situováno přes silnici proti benzinové čerpací stanici s výjezdem do ulice Těsnohlídkovy. Ta bude rozšířena o odbočovací pruh směrem k Brnu. U obchodu bude parkoviště a součástí má být rovněž řeznictví a pekařství. Zahájení prodeje je plánováno na letošní Vánoce za předpokladu bezproblémového průběhu povolovacích řízení. Původní záměr Tesca při Tuřance není realizován, Tesco nechce pozemek uvolnit dalším zájemcům, město na tuto situaci bohužel nemá vliv.

Hnojiště Bonagra

Občany Brněnských Polí trápí také hnojiště Bonagra, které je umístěno blízko obytné zástavby. Zde již proběhlo společné jednání mezi městem a vedením Bonagra, požadavek občanů bude zohledněn.

Likvidace vánočních stromků

Vánoční stromky je možné odložit ve dvou sběrných dvorech na Dlouhé a Zemědělské ulici. Pro občany, kteří tuto možnost nemají, zajistilo odvoz Sateso. Ing. Sedlář také informoval o připravovaném hřišti a jeho využitelnosti. Pojaté bude jako klidová zóna a v letošním roce by se mělo realizovat. Do 1 ½ roku by měly být zastavěny ¾ území Brněnských Polí, město zde přebírá veřejná prostranství po etapách.

Přechody pro chodce

Přechody pro chodce nelze vybudovat všude, kde by je občané požadovali (Čechova, Lidická, Dlouhá, Ponětovská, Kosmákova, Brněnská, Nádražní). Souhlas ke zřízení přechodu musí dát PČR a místo musí být zaznačeno v dopravním pasportu obce. Přechod, nebo místo pro přecházení se nesmí zřizovat v místech, kde nejsou dostatečné rozhledové poměry.

Parkoviště u Žuráně

Parkoviště u Žuráně je nevzhledným místem a i přes úpravu a odstranění kontejnerů hyzdí okolí. Město jedná s majitelem sousedního pozemku, aby mohlo být místo řešeno komplexně. Pokud nedojde k dohodě, bude město řešit parkování na svém pozemku. Parkovací místa, která jsou zřízena městem v rámci úprav komunikací město nepronajímá, výjimku na vyhrazená stání mají pouze osoby ZTP.

Koryto Říčky

Koryto Říčky je zanešené a břehy nedostatečně vysekávány. Tok Říčky je majetkem Povodí Moravy, které jej má udržovat. Přes urgence města není péče dostatečná, proto bude SATESO spolupracovat na sečení břehů i čistění toku od větších nánosů.

Oprava Jiříkovské

Oprava ulice-silnice Jiříkovské, kde je velká doprava a nedodržuje se zde povolená rychlost. Radar zde možné umístit není pro nesouhlasné stanovisko PČR. Bude zde prodloužen chodník podél vozovky. Silnice do Jiříkovic je naplánována na rok 2018. Spojující chodník mezi Svatojánským náměstím a Akátovou by měl být vybudován znovu a bezpečněji. Na vozidla pohybující se nad limit povolené rychlosti si stěžují i obyvatelé ulice Dlouhé a jedná se většinou o návštěvníky tenisové haly. Podnět bude předán MP, aby zde prováděla měření rychlosti.

Výstavba v lokalitě Ponětovská

Občané se dotazovali, jak se dotkne výstavba dopravní situace. Je uvažováno s vybudováním obchvatu mezi ulicemi Ponětovská-Jiříkovská a dále by vozidla měla pokračovat po Zemědělské a Pod Žurání na starou státní silnici. Nemělo by tak docházet k navýšení dopravy uvnitř města.

Ulice Čechova

Dotazy byly k horní části Čechovy ulice, kde chybí obrubníky, sběrače vody a vozovka se propadá pod těžkými kamiony. Parkuje se zde po obou stranách vozovky, čímž je značně zúžen průjezd, řidiči často nerespektují dopravní značení a jezdí do protisměru. Tráva se zde seče pouze 1–2 ročně a v novém parčíku se schází problémová mládež. Občané by zde rádi snížili rychlost na 30–40 km/hod, zřídili parkoviště místo prostředního parčíku a v polovině kopce umístili lavičku. V dolní části proti bývalé restauraci Žuráň by si pak přáli upravit parkoviště pro osobní vozidla a místo pro kontejnery. Zazněl také názor o zobousměrnění horní části ulice, aby nedocházelo k zácpám v úzké části ulice Nádražní. Čechova ulice je ale krajská komunikace a veškeré jednání se Správou a údržbou silnic JMK (SÚS JMK) jsou náročná. Pro ulici Čechovu byl krajskou organizací SÚS JMK zpracován cca v roce 2005 projekt rekonstrukce, ten je však již za- staralý a bude nutné vypracovat nový. Pro tento rok se zde proto s žádnými opravami nepočítá. Častější sečení zajistí Sateso. Požadovaná lavička bude umístěna v průběhu srpna. Zvýšený dozor nad parčíkem spadá do kompetence Městské policie, které bude podnět předán. Nová kavárna na Čechově ulici nezískala dosud stavební povolení. Přechod pro chodce Brněnská–Čechova bude nově označen a bude také posouzen nový přechod u Happy baru. Také Brněnská ulice ale spadá pod SÚS JMK a veškeré úpravy jsou v její kompetenci.

Ostatní 

Ze strany občanů zazněl také návrh na vybudování parkovacích míst v dolní části Brněnské ulice u pomníku lékařů a podél Říčky, kde se nachází výběh pro psy s nájezdem od ulice Kalvodovy. Diskutovány byly možné návrhy na úpravy ulice Nádražní, kdy zaznívaly jak radikální návrhy na vykácení stromové aleje, tak naopak požadavky na její zachování či rozšíření. K Nádražní ulici je připravována studie, která bude občanům předložena. Při úvahách o zřizování parkovacích míst zazněl názor současného vedení, že nelze rušit zeleň ve prospěch aut a budovat betonové město. Kolem Říčky je plánovaná klidová zóna. Ke kamerovému systému bylo sděleno, že je zastaralý, částečně nefunkční a mělo by dojít k jeho obnově. Připravuje se studie proveditelnosti. K legálnímu zprovoznění Tuřanky v době dopravních omezení nemůže dojít, neboť tato není zcela v majetku města. Polní cestu na Hraničkách nelze pro podobné účely dle stanoviska PČR využívat kvůli jejímu vyústění na horizontu. Neprůjezdnost některých ulic, kde parkují vozidla po obou stranách, by mělo pomoci vyřešit připravované zjednosměrnění některých ulic.
 
V Bedřichovicích se připomínky týkaly především parkovacích míst, vjezdů do nemovitostí, chodníků a předzahrádek. Byly zaznamenány a předány projektantovi, který se jimi bude zabývat. Diskutována byla i možnost spojit zvažovanou rekonstrukci ulice s uložením kabelů společnosti EON do země. Pro tuto možnost se vyslovil také Osadní výbor Bedřichovice.
 
Při setkání s občany ze starého sídliště na Brněnské ulici se diskutovalo nad připravovaným projektem o obnově zeleně v této lokalitě. Město zde připravuje podání žádosti o dotaci na obnovu zeleně a předmětem setkání byl sběr námětů občanů této lokality a společné rozhodnutí nad několika navrhovanými úpravami Autorizovaná krajinářská architektka Ing. Barbora Májková a stavební inženýrka Ing. Lenka Požárová z firmy Atregia představily přítomným podrobně celý projekt. Řízením následné diskuze občanů a moderováním byla pověřena Ing. Markéta Sprinzlová. Z dotazů a připomínek, které v diskuzi zazněly, se jednalo o požadavek na oplocení dětských hřišť, aby se zamezilo přístupu psů, jejichž majitelé si dětská hřiště pletou s výběhy pro psy. Zazněl také apel, aby město pamatovalo při vybavování a obnově dětských hřišť i na větší děti s tím, že by se mohly objevit pinkpongový stůl, basketbalový koš, lezecká stěna apod. Diskuze se týkala také navrhované postupné obměny vzrostlých bříz a smrků, které stíní či poškozují omítky bytových domů apod. Zazněl rovněž požadavek na zachování zahrádek mezi bytovými domy, zachování keřů s růžemi a doplnění volných prostorů keři a nízkými dřevinami – jehličnany. Další požadavky se týkaly uschlé lípy u křížku pod zastávkou, odclonění popelnic, znovu zazněl také námět na propojení mezi Brněnskými poli a zastávkou trolejbusu. Projektantky si ze setkání odnesly návrhy občanů, které by se měly v projektu objevit a také společné rozhodnutí občanů k navrhovaným úpravám zeleně. Náměty občanů se bude město dále zabývat a postupně by mělo dojít k jejich realizaci.

Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top