E-podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

1. Umístění a úřední hodiny podatelny:

Budova Městského úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – PODATELNA v přízemí budovy.

Budova Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 9/2, 657 70 Brno – PODATELNA v přízemí budovy.

 

2. Úřední hodiny:

http://www.slapanice.cz/uredni-hodiny/

 

3. Adresa pro doručování dokumentů:

Město Šlapanice nebo  Město Šlapanice
Městský úřad Šlapanice    Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2    Masarykovo náměstí 100/7
656 70 Brno    664 51 Šlapanice

 

4. Příjem dokumentů v digitální podobě:

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

 • Zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny posta MOCHR slapanice MOCHR2 cz
 • Zaslat do datové schránky ID 2xfbbgj

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech:

 • doc/docx, xls/xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo

V případě podání učiněné do ISDS pak přílohy ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek

Spustitelné soubory (např. exe, com apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • USB flash disky se souborovým systémem FAT16, FAT32 nebo NTFS

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny.

Technický nosič vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 

Potvrzení doručení zprávy

Datové zprávy, doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou potvrzovány po načtení do elektronického systému spisové služby automaticky generovanou e-mailovou zprávou. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit). Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.

 

Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči měÚ Šlapanice činit právní úkony v elektronické podobě

Nemusí být podepsáno uznávaným el. podpisem:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem a současně uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal
 • Nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do 5 dnů

 

4. Příjem dokumentů v digitální podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

 

5. Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

 

6. Legislativní úrava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů