Třídění odpadů – Nejčastější dotazy

Jak správně postupovat

  • Ideálně nevytvářet zbytečný odpad.
  • Nádobu na odpad dát před dům vždy, až je plná.
  • Nachystat před dům pytle s odpadem na brzké ráno (svoz odpadů probíhá v úterý od časného rána).
  • Pytle musí být průhledné, aby bylo vidět, jaký odpad je v nich uložen.
  • Pokud je použit kód, musí být nalepen na viditelném místě nebo přivázán k úvazku pytle.

1.       Bude se v roce 2018 zavádět poplatek za odpad?

NE.

2.       Co si mám představit pod větou „Kdo se nezapojí, bude hradit náklady v plné výši.“?

V současné době občané neplatí samostatný poplatek za svoz odpadů. Je však možné, že díky legislativním změnám bude možnost skládkování ČR výrazně omezena a vzroste jeho cena. Město vyhodnotí po ročním období (2018) náklady na odpady a podle nich se bude rozhodovat jak dále s celým systémem včetně případné finanční spoluúčasti občanů. Pokud by měl být pro rok 2019 zaveden poplatek, musí být změněna obecně závazná vyhláška a stanovena jasná pravidla.

3.       Změní se nyní systém třídění odpadů ve městě?

Stávající systém zůstává zachován a k němu je doplněna možnost pytlového sběru papíru a plastů od domu.

4.       Budou zachovány stávající kontejnery na třídění odpad?

ANO. Po vyhodnocení ročního období po zavedení pytlového sběru, je však možné, že dojde k úpravě počtu jednotlivých kontejnerů, ne však jejich zrušení.

5.       Budou zachovány speciální kontejnery na textil a elektro?

ANO. Možnost odevzdat veškeré druhy odpadů je také na sběrném dvoře.

6.       Proč musí být označeny popelnice na komunální odpad?

Město hradí náklady na svoz odpadů na základě výkazu od svozové společnosti podle množství obsloužených popelnic. V současné době není možné přesně zkontrolovat, kolik popelnic bylo obslouženo. Např. ti co produkují málo odpadu, nemusí popelnici každý týden nechat vyvážet.

7.       Proč jsme obdrželi 3 kódy pro popelnici na komunální odpad?

Některé nemovitosti mohou mít více popelnic. Více kódů bylo použito po zkušenostech z jiných měst. Pokud máte jen jednu nádobu, použijete jeden štítek a ostatní mohou sloužit jako náhradní.

8.       Co znamená „zapojení se do systému třídění“?

Využívání některé z existujících možností pro třídění odpadu, např.: barevné kontejnery, sběrný dvůr nebo pytlový sběr. Barevné kontejnery budou také označeny kódy.

9.       Musím používat pytle pro třídění odpadů?

NE. Je to možnost navíc a je dobrovolná. Předpokládáme větší využití u rodinných domů.

10.   Musím lepit čárové kódy na pytle s odpadem?

Díky čárovým kódům bude mít město lepší přehled o „tocích" odpadů. Když nebude štítek nalepen, tak se nic neděje. Nalepení kódu však uvítáme, abychom mohli svoz odpadů upravit s ohledem na zapojení se občanů v různých částech města. Nalepením kódu také získáte přehled o vaší produkci a třídění odpadů.

11.   Jak byl vytvořen odpadový účet?

Odpadový účet je tvořen na domácnost (číslo popisné) a k němu je přiřazen příslušný počet osob. U bytových domů však není možné přesně zjistit, kdo žije ve společné domácnosti. Proto existuje možnost sloučit účty nebo naopak rozdělit účty (vytvořit nový). V tomto případě je možné kontaktovat přes stránky www.mojeodpadky.cz příslušné pracovníky nebo vznést požadavek k paní Krátké (MěÚ Šlapanice, tel.: 533 304 365).

12.   Musím využívat vytvořený účet na stránkách „www.mojeodpadky.cz“?

NE. Není to povinnost, ale možnost. Můžete si zde např. kontrolovat množství vyprodukovaných a vytříděných odpadů připadající na vaši domácnost.

13.   Co mám dělat, když jsem neobdržel tzv. startovací balíček nebo v něm chyběla některá jeho část?

Kontaktujte MěÚ Šlapanice (Mgr. Michal Klaška, místostarosta, m.klaska@slapanice.cz, tel.: 533 304 312).

14.   Co když v bytě bydlí nájemníci?

Povinností nájemníků je informovat majitele. Jednotlivé účty a kódy jsou vázány na trvalý pobyt příslušné osoby.

15.   Osoba žijící v bytě sama, nemůže vytřídit tolik odpadů jako čtyřčlenná rodina v RD?

Proto sledujeme objemový poměr mezi tříděným odpadem a směsným odpadem, který daná domácnost vyprodukuje a z toho vychází počet bodů. Člověk žijící sám, který vyprodukuje za rok 1.000 l odpadů se 75% vytříděností složek, má nárok na odměnu ve stejné výši, jako 4-členná rodina produkující za rok 4.000 l odpadů se 75% vytříděností. Z principu našeho systému vychází, že člověk, který má málo odpadu (předchází vzniku odpadů) a slušně třídí je na tom nejlépe. Doporučuji zhlédnout video.

16.   Když mám trvalé bydliště na adrese, pro kterou jsme obdrželi podklady, ale bydlím o kousek dál v jiné domácnosti, kde nikdo nemá nahlášeno trvalé bydliště, tak pro popelnici použiji jeden z lepících štítků nemovitosti, pro které byly obdrženy, a kde mám tedy i trvalé bydliště?

V tomto případě je v odpadovém účtu možné tuto nemovitost přiřadit a použít jeden ze štítků. Konkrétní štítek se v účtu přiřadí k této nemovitosti.

17.   Proč nebyly svezeny všechny pytle?

Svozová firma neobsloužila některá sběrná hnízda, pytle dodatečně svezlo SATESO. Se svozovou společností jsme již jednali o nápravě.

18.   Proč svozová firma nenačítala čárové kódy a co se stalo s pytli, které svezlo SATESO?

Již při prvním svozu byly kódy načítány, svozovka však ještě neměla přístup pro přenos dat do aplikace „mojeodpadky“. Několik kódů na pytlech také nešlo načíst z důvodu špatného umístění. Sateso svezené pytle uložilo samostatně na sběrném dvoře a nyní je postupně eviduje.

19.   Proč SATESO nenačítá kódy na sběrném svoře?

Od středy 18. 10.2017 má SATESO k dispozici čtečku čárových kódů na sběrném dvoře ne ul. Zemědělská a již může zde provádět načítání kódů.

20. Proč firma svážející kontejnery nenačítá kódy?

Kódy z kontejnerů jsou načítány od 1. 1. 2018. 

21.   Uvažuje město o umístění veřejného kontejneru na elektroodpad? (červený)

ANO, město uvažuje o umístění červených kontejnerů na elektroodpad. Nyní je možnost na sběrném dvoře.

22.   Uvažuje město o umístění veřejného kontejneru na textilní odpad? (nikoliv bílý na obnošené šatstvo, vyloženě na nepoužitelný textilní odpad)

O kontejneru na nepoužitelný textilní odpad mimo sběrný dvůr neuvažujeme.

23.   Bylo by možné mít QR kódy na popelnice jako magnetky? Pro občany, kteří naplní popelnici méně často, než jednou týdně.

QR kódy jako magnety nejsou řešením obecně, protože řada nemovitostí používá plastové popelnice. Způsob značení pro výsyp či ponechání popelnice bez výsypu nyní řešíme. Momentálně by bylo vhodné popelnice neponechávat na městském pozemku po celý týden, ale jen v době svozu.

24.   Proč nelze uložit popel ze dřeva do bioodpadu?

Pokud se jedná o popel jen ze dřeva bez zbytků z jiných druhů odpadů, pak může být uložen do bioodpadu.

25.   Kdo zajišťuje svoz ve městě?

Město provedlo výběrové řízení na svoz odpadů. Od 1. 1. 2018 bude svoz ve městě i nadále zajišťovat společnost FCC Česká republika, s.r.o., která bude povinna evidovat obsloužené nádoby na odpad (kontejnery, popelnice). Na základě této evidence bude město hradit příslušné služby. V této souvislosti vás žádáme, abyste vlastní nádoby na odpad umisťovali na veřejná místa jen v době svozu a při jejich vyšší naplněnosti, aby nebyly zbytečně evidovány prázdné či jen minimálně naplněné nádoby. Pomůžete nám tak snížit celkové náklady hrazené městem.

Děkujeme Vám.

 

Dotazy a odpovědi na ně jsou postupně doplňovány.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top