Neděle, 22. červenec 2018. Svátek má Magdaléna

Odboru životního prostředí

Velikost textu

Odbor životního prostředí

Sídlo:                         
MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Beránek
Tel.:
Sekretariát:  
Vodní hospodářství:
 
 
 
Odpady, ovzduší:
Lesní hospodářství:
Myslivost, rybářství:
Ochrana přírody:
Zemědělský půdní
fond:
533 304 750, e-mail: beranek MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 752, e-mail: cerna MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 760, e-mail: mouckova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 761, e-mail: skrla MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 762, e-mail: vidlak MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 751, e-mail: valicek MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 780, e-mail: kuchynkova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 790, e-mail: vidlak MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 791, e-mail: smerda MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 770, e-mail: tomandlova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 781, e-mail: kasparova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
533 304 771, e-mail: jez MOCHR slapanice MOCHR2 cz
 

  

Záležitosti, které vyřizuje Odbor životního prostředí:

 1. Oddělení vodního a odpadového hospodářství
  1. vodní hospodářství

   Vykonává činnost podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, především

   • vydává povolení k nakládání s vodami - zejména k odběru, čerpání, vzdouvání povrchových a podzemních vod, k vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění do velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel (§ 8 vodního zákona),
   • povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizace, pokud vyžadují předchozí čištění (§ 18 zák. o vodovodech a kanalizacích)
   • vydává povolení ke zřízení, změně či odstranění vodních děl (§ 15 vodního zákona),
   • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona),
   • vydává souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry (§ 17 vodního zákona)
   • vyjadřuje se k záměrům při investiční činnosti, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství vod (§ 18 vodního zákona),
   • stanoví ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
   • povoluje použití podzemní vody k jiným účelům než k zásobování pitnou vodou (§ 29 vodního zákona)
   • činí opatření za krizové situace (rozhoduje o povinnosti veřejné služby - § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích)
   • vede evidenci vydaných vodoprávních rozhodnutí ve svém správním obvodu (§ 19 vodního zákona)
   • rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku (§ 44 vodního zákona)
   • určuje v zájmu ochrany vodního díla pásma podél díla (§ 58 vodního zákona)
   • schvaluje návrh na úpravu manipulačního popř. provozního řádu vodního díla, může uložit povinnost předložit tento řád ke schválení (§ 59 vodního zákona)
   • vykonává vodoprávní dozor, ukládá správci vodního díla opatření k odstranění závad zjištěných na díle (§ 110 vodního zákona)
   • ukládá pokuty na úseku porušení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích,
   • v souladu s hlavou IX vodního zákona řídí, kontroluje a koordinuje činnost účastníků ochrany před povodněmi ve svém správním obvodu
   • řídí práce při zneškodňování havárií a ukládá opatření k nápravě (§§ 41 a 42 vodního zákona),

b. ochrana ovzduší

     Vykonává činnosti na úseku zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (§ 11 odst. 3)
 • provádí kontroly na úseku ochrany ovzduší (§ 27 odst. 5)
 • projednává přestupky a ukládá pokuty (§ 24, 26 odst. 4)
 • zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána nazákladě těchto žádostí (§ 30 odst. 1 písm. f)

c. odpadové hospodářství

Vykonává činnosti na úseku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (§ 16 odst. 3),
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (§ 16, odst. 2)
 • vykonává kontrolní činnost (§ 79, odst. 1, písm. e),
 • vede a zpracovává evidenci odpadů (§ 79 odst. 1 písm. d),
 • ukládá pokuty a stanoví nápravná opatření (§ 66 odst. 2 a 5),
 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů (§ 5, odst. 2),
 • ORP dává vyjádření zejména( § 79 odst. 4):
  1. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
  2. k územním a stavebním řízením z hlediska nakládání s odpady
  3. k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
  4. k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
  5. ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby (§ 79, odst. 1 písm.f),

 

2. Oddělení ochrany přírody
 1. lesní hospodářství Vykonává státní správu dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a předpisů souvisejících, zejména:
  • rozhoduje o odnětí a omezení využívání lesních pozemků pro plnění funkcí lesa do výměry 1 ha včetně stanovení poplatku za odnětí (§ 17),
  • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, a o prohlášení pozemku za určený k plnění funkcí lesa (§ 3),
  • rozhoduje o dělení lesních pozemků, pokud výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12),
  • vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny lesní pozemky do výměry 5 ha lesa hospodářského, k rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa a k návrhům územně plánovací dokumentace (§ 14),
  • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19),
  • povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese, stanoví podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20),
  • ukládá opatření v případě mimořádných okolností (§ 32),
  • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších 80 let (§ 33), o výjimkách ze stanovené velikosti nebo šířky seče (§ 31) a o výjimkách ze zákonných lhůt pro zalesnění (§ 31),
  • soustřeďuje lesní hospodářské evidence ve svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
  • uděluje a odnímá licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, pověřuje subjekty výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37),
  • ustanovuje lesní stráž ve svém správním obvodu (§ 38),
  • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy (§ 25)
  • ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšení stavu lesů, k zastavení nebo omezení činností v lese, k zajištění bezpečnosti osob a majetku, v případě hrozících škod a k odvrácení hrozícího nebezpečí,
  • vykonává dozor nad dodržováním zákona, projednává přestupky a ukládá pokuty za porušení zákona v rozsahu svého správního obvodu.

  Vykonává státní správu dle zákona č. 149/2003 Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a předpisů souvisejících, zejména:

  • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru sadebního materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu (§ 6)
  • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu
  • ukládá pokuty podle tohoto zákona a vykonává dozor nad jeho dodržováním.
 2. myslivost a rybářství

  Řídí myslivost ve svém správním obvodu v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zejména:

  • dává souhlas k vypouštění zvěře do honitby (§ 5),
  • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře ve svém správním obvodu (§ 6),
  • schvaluje zařízení pro záchranné chovy, dává souhlas k vypouštění jedinců ze záchranných chovů do honitby a k dočasnému držení lišky obecné v zajetí (§ 7),
  • rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře (§ 9),
  • na žádost uživatele může nařídit omezení nebo zákaz vstupu do honitby (§ 9),
  • rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby (§ 11),
  • rozhoduje o uznání honitby na návrh vlastníka pozemků nebo přípravného výboru honebního společenstva (§ 18),
  • provádí registraci honebních společenstev a vede jejich rejstřík (§§ 20 a 28),
  • může zrušit rozhodnutí o uznání původní honitby (§ 29),
  • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků k honitbě se souhlasem držitele honitby (§ 30),
  • může povolit změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků, rozhoduje o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře a o zániku honitby (§ 31),
  • vede evidenci využití honiteb (§ 34),
  • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře (§ 35),
  • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření (§ 36),
  • povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu (§ 45),
  • vydává a odebírá lovecké lístky (§ 47),
  • vydává plomby pro označení ulovené zvěře uživatelům honiteb (§ 49),
  • povoluje mimořádný lov (za účelem snížení stavu zvěře, mimo dobu lovu, na nehonebních pozemcích - §§ 39-41),
  • ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61),
  • projednává přestupky na úseku myslivosti a ukládá pokuty (§§ 63 a 64),
  • jako pověřený obecní úřad zpracovává statistická hlášení o myslivosti za honitby ve svém správním obvodu (§ 38 zák. o myslivosti).

  Ustanovuje rybářskou stráž podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, vydává a odebírá rybářské lístky,  projednává přestupky.

 3. ochrana přírody a krajiny

  Vykonává státní správu na úseku působnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění změn, a na úseku předpisů souvisejících v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu, zejména:

  1. zabezpečuje vyhlašování nařízení obce k omezení nebo zákazu rušivé činnosti (§ 5, odst. 1),
  2. ve svém správním obvodu obce s rozšířenou působností mimo území CHKO Moravský kras:
   • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability - ÚSES (§ 4, odst. 1),
   • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny (§§ 42 a 47 - zvláště chráněná území a památné stromy),
   • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněných podle mezinárodních úmluv (§ 54, odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54, odst. 2),
   • ukládá opatření o podmínkách nebo zákazu činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu chráněných částí přírody (§ 66),
   • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny(§ 85),
   • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení části přírody a krajiny do původního stavu a o povinnosti provést přiměřená náhradní opatření (§ 86, odst. 1 a 2),
   • ukládá pokuty za přestupky (§ 87), vyjma § 87, odst. 1, písm. g) a § 87, odst. 3, písm. i) - pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu (CITES)
   • ukládá pokuty za protiprávní jednání (§ 88), vyjma § 88, odst. 1, písm. n) a § 88, odst. 2, písm. k), pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu (CITES)
   • odebírá nedovoleně držené jedince (§ 89), vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu (CITES),
   • mimo území CHKO Moravský kras vykonává státní správu ochrany přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody, zejména
    1. vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků ze zákona (lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky - § 4, odst. 2)
    2. vydává závazná stanoviska k umísťování a povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12),
    3. vyhlašuje přechodně chráněné plochy (§ 13) a další.
  3. Jako pověřený obecní úřad ve svém správním obvodu mimo území CHKO Moravský kras:
   • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky (§ 4, odst. 2),
   • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje, případně ruší, jejich ochranu (§ 46),
   • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody za svůj správní obvod (§§ 42 a 47),
   • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest (§ 63, odst. 1).
    
  d. ochrana zemědělského půdního fondu

   Vykonává činnost podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění změn:

  • rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
  • uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
  • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,
  • kontroluje plnění
   1. povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,
   2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,
   3. jím uloženého opatření k nápravě,
  • uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
  • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
  • zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
  •  uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
  •  uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
  • uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
  • rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
  • projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
  •  je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
  •  vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.


  Vykonává státní správu na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění:                       

  • projednává  přestupky fyzických a právnických osob (ust. § 27 a 27a)
  • rozhoduje o zvláštním opatření a o předběžné náhradní péči (ust. § 28a, 28b a 28c)
  • projednává všechny podněty podané krajskou veterinární správou SVS na projednání přestupků a správních deliktů (ust. § 22 odst. 1 písm. m)
  • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.

  Rozhoduje o uložení pokuty nebo povinnosti složit kauci podle zákona č. 39/1993 Sb. (tzv. sankční zákon).
  Dále odbor ŽP zabezpečuje výkon státní správy ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění změn, v rozsahu své působnosti poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a především informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Podmenu:

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 20.07.2018 000 13:26       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní