Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Ostatní

Velikost textu

Komplexní vyjádření

vyjádření dotčených orgánů státní správy jako podklad pro územní řízení

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • situační výkres záměru v katastrální mapě, výpis z katastru nemovitostí, technická zpráva, písemné stanovisko obce a dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů, stanovisko správce Povodí Moravy(pokud se akce dotýká vodohospodářských zájmů), informace o tom, zda dojde ke kácení dřevin, orientační množství a druh vznikajícího odpadu, vyjádření vlastníků pozemku, v případě umístění stavby v ochranném pásmu lesa tj. do 50 m od pozemku určených k plnění funkce lesa

Poplatek:

 • bez poplatku

Formulář:

Vyřízení:

 • do 30 dnů

Potvrzení o původu reprodukčního materiálu

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • podle přílohy vyhlášky MZE č. 29/2004 Sb.

Poplatek:

 • není

Formulář:

 • není

Vyřízení:

 • do 30 dnů

Rozhodnutí - uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • popis záměru, zákres do katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí

Poplatek:

 • není

Formulář:

 • není

Vyřízení:

 • do 30 dnů

Schválení havarijních plánů, kanalizačních řádů, provozních řádů a manipulačních řádů

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • min. 2 paré havarijních plánů, kanalizačních, provozních nebo manipulačních řádů; doklady o jednání s případnými účastníky řízení, pokud byla o věci vedena předem

Poplatek:

 • není

Formulář:

 • není

Vyřízení:

 • do 60 dnů

Rozhodnutí o povolení k některým činnostem

(k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry; k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku; ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních toků; k zasypání odstavených ramen vodních toků; k vrácení vodního toku do původního koryta)

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • mapové podklady ve zvoleném měřítku (1:500 až 1:50 000) se zakreslením místa výkonu činnosti, s vyznačením širších účinků na okolí; doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčených požadovaným povolením; stanovisko správce povodí (Povodí Moravy s.p.); stanovisko drobného správce vodního toku, pokud se žádost týká tohoto vodního toku; doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy (zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Poplatek:

 • není

Formulář:

Vyřízení:

 • do 60 dnů

Rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Jak a kam se obrátit:

 • MěÚ  Šlapanice, Opuštěná 9/2

Co musíte předložit:

 • projektová dokumentace změny stavby před dokončením ve dvou vyhotoveních, není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních (ověřené autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby); katastrální mapa se zákresem změny stavby (pokud se změna týká nových pozemků, které nejsou obsaženy ve stavebním povolení); výpis z listu vlastnictví na pozemky dotčené změnou stavby; souhlasy vlastníků pozemků dotčených změnou stavby; vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a zařízení; stanovisko správce vodního toku dotčeného změnou stavby; stanovisko provozovatele vodovodu příp. kanalizace nebo čistírny odpadních vod

Poplatek:

 • stavební změny 2 500 Kč, změna stavebníka a dokončení stavby 300 Kč

Formulář:

Vyřízení:

 • do 60 dnů

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 18.07.2018 000 11:20       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní