Revitalizace a založení krajinných prvků v extravilánu města Šlapanice

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 32. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Předmětem projektu je realizace založení krajinného prvku v jihozápadní části katastru města Šlapanice podél polní cesty navazující na ulici Husova a Wurmova (lokalita 1) a revitalizaci krajinného prvku v opuštěné části zahrádkářské kolonie Líchy navazující na ulici Těsnohlídkova (lokalita 2). Tato druhá lokalita leží v těsné blízkosti přírodní památky Andělka a Čertovka.

Realizace založení krajinného prvku v lokalitě 1 řeší především problém velmi řídkého výskytu krajinné zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Nově vytvořený prvek bude mít funkci především protierozní, větrolamu a snižujícího prašnost ve zdejším prostředí.

Realizace projektu v lokalitě č. 2 řeší především odstranění ohnisek výskytu invazních druhů (bylin i dřevin) v blízkosti přírodní památky, ale také zkulturnění a zpřístupnění významného krajinného prvku a evropsky významné lokality veřejnosti. Jedná se o vstup do přírodní památky Andělka a Čertovka.

Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu v rámci zastavěného území a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Cílem realizace projektu v lokalitě 1 je především zvýšení biodiverzity, zvýšení podílu ploch s trvalou vegetací a zlepšení ekologickostabilizačních funkcí zemědělsky intenzivně využívané krajiny.

V lokalitě 1 je navržena výsadba krajinného prvku s protierozní funkcí, který bude sloužit jako doprovod stávající polní cesty.

Západně od polní cesty protínající řešené území je navržena výsadba ve třech oplocenkách, ve kterých jsou navrženy tři řady stromů a tři řady keřů. Z jižní strany směrem od letiště budou vysazeny 2 řady keřů, tři řady stromů a ze severu jedna řada keřů.

Podél stávající polní cesty je navržena alej vzrostlých dřevin, ve které budou kombinovány ovocné stromy a domácí druhy dřevin. Za alejí jsou navrženy čtyři oplocenky, ve kterých budou z jihu vysazeny dvě řady stromů a dvě řady keřů.

Mezi jednotlivými oplocenkami jsou vynechány mezery, které umožňují pohyb zvěře a průjezd zemědělské mechanizace.

V okolí křížení polní cesty a při vjezdu na polní cestu z ulice Husova jsou navrženy solitérní domácí druhy dřevin.

Výsadby jsou navrženy v řadách od sebe vzdálených 2,5 metru, vzdálenost v řadách je také 2,5 metru, výsadby jsou navrženy ve trojsponu. Parcely krajinného prvku budou celoplošně zatravněny, z jihu budou doplněny signalizační tyče vymezující hranici parcely.

V lokalitě 2 - Líchy je navržena obnova opuštěné části zahrádkářské kolonie podél ulice Těsnohlídkova a vytvoření širšího průchodu z ulice Těsnohlídkova k PP Andělka a Čertovka. Ponechaná část zahrádkářské kolonie zůstane v užívání nájemců zahrádek.

Ve východní části bude vytvořen nástupní prostor k PP Andělka a Čertovka, který bude směrem od zahrádkářské kolonie a bytové zástavby oddělen izolační výsadbou dřevin. V centrální travnaté ploše budou ponechány pouze perspektivní původní ovocné dřeviny.      

Termín realizace projektu: rok 2017 - 2018
Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002803
Celková částka uznatelných výdajů: 2 754 162,17 Kč
Dotace EFRR (80%): 1 590 605,73 Kč
Povinná spoluúčast (20%): 397 651,44 Kč

    


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top