Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 33. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení a zlepšení kvality prostředí ve městě Šlapanice. Jedná se o stávající plochy zeleně na osmi plochách, které neplní svou funkci nebo ji plní pouze částečně. Cílem projektu je revitalizace vybraných dílčích ploch veřejné zeleně ve městě Šlapanice.

Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru na vybraných územích města Šlapanice. Jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh pěstebních opatření na stávajících dřevinách a návrh nových výsadeb.

Stávající druhové složení porostů a nevhodný typ způsobu údržby dal vzniknout větším přestárlým keřovým porostům, které hodně prosychají. Druhová skladba je málo rozmanitá a vyskytují se zde ve značné míře i nevhodné druhy na daná stanoviště (zejména jehličnany). Nevhodná stávající péče o keřové patro spočívá v každoročním seřezávání a tvarování, a to i u druhů, které řez nesnáší, čímž dochází k velkému prosychání, minimálnímu kvetení a plození, a tím pádem i k menšímu výskytu potravy pro ptáky a hmyz.

Návrh řeší odstranění zdravotně či pěstebně nevhodných dřevin (stáří, špatný zdravotní a pěstební stav). Výsadbami nových listnatých, zejména kvetoucích a plodících, domácích dřevin dochází k podstatným změnám - zvýšení druhové diverzity povede k větší oblíbenosti u hmyzu i ptactva (možnosti hnízdění). Vybírány jsou druhy, u kterých není nutný pravidelný řez, čímž bude zachováno přirozené kvetení a plození, což opět vytváří lepší prostor pro život hmyzu i živočichů. Dojde také k oživení celého prostoru a k posílení vnímání průběhu ročních období u obyvatel (větší propojení vnímání přirozeného střídání ročních období).

Zkvalitněním výsadeb a výběrem rostlinných druhů s ohledem na přirozené podmínky a návaznost na okolí dojde k posílení stability těchto prvků a jejich lepšímu začlenění do okolí. Kompoziční řešení zohledňuje veřejný a polosoukromý charakter prostorů jednotlivých ulic či prostorů. Navrhovanými výsadbami bude podpořen obytný ráz ulic či parčíků a vnitrobloků, také bude podpořeno zachování doprovodné ochranné zeleně v liniových výsadbách (zelené bariéry), a také zachování genia loci města.

Výsadbami nových listnatých, zejména kvetoucích a plodících, domácích dřevin dochází k podstatným změnám - zvýšení druhové diverzity povede k větší oblíbenosti u hmyzu i ptactva (možnosti hnízdění).

Provedením navržených opatření a novými výsadbami dojde ke zkvalitnění životního prostoru fauny, a zároveň těmito opatřeními je pravděpodobné zvýšení migrace druhů mezi řešeným územím a sousedícími plochami městské či krajinné zeleně (funkční návaznost realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně).

Realizací sadových úprav v intravilánu města dojde ke zvýšení ekologické stability území a ke zvýšení estetické hodnoty prostoru. Řešené prvky sídelní zeleně jsou navrženy tak, aby umožňovaly nejen příjemný pobyt v ulicích a v okolí domů pro jejich obyvatele a návštěvníky, ale nabízí také úkryt, prostor pro rozmnožování a odpočinek různým živočichům či hmyzu.

Navrhované výsadby a zatravnění v řešeném území zpomalí odtok srážkových vod, čímž dojde ke snížení rizik lokálních záplav, při suchém a větrném počasí budou naopak stromy a keře narušovat a zmírňovat činnost větrů, dojde k omezení pohybu nebezpečných prachových částic.

Srážková voda zůstane z větší části zachycena dřevinami a travním porostem, voda bude využívána rostlinnými i živočišnými druhy po delší dobu, postupným odpařováním vody a vytvořením trvalého vegetačního krytu dojde ke zlepšení mikroklimatu v celém řešeném území.

Termín realizace projektu: rok 2017 - 2018
Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002806
Celková částka uznatelných výdajů: 3 220 602,55 Kč
Dotace EFRR (60%): 1 932 361,53 Kč
Povinná spoluúčast (40%): 1 288 241,02 Kč

                                                                                       


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top