Pondělí, 25. červen 2018. Svátek má Ivan

Revitalizace zeleně v intravilánu (EU)

Velikost textu

Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 33. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení a zlepšení kvality prostředí ve městě Šlapanice. Jedná se o stávající plochy zeleně na osmi plochách, které neplní svou funkci nebo ji plní pouze částečně. Cílem projektu je revitalizace vybraných dílčích ploch veřejné zeleně ve městě Šlapanice.

Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru na vybraných územích města Šlapanice. Jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh pěstebních opatření na stávajících dřevinách a návrh nových výsadeb.

Stávající druhové složení porostů a nevhodný typ způsobu údržby dal vzniknout větším přestárlým keřovým porostům, které hodně prosychají. Druhová skladba je málo rozmanitá a vyskytují se zde ve značné míře i nevhodné druhy na daná stanoviště (zejména jehličnany). Nevhodná stávající péče o keřové patro spočívá v každoročním seřezávání a tvarování, a to i u druhů, které řez nesnáší, čímž dochází k velkému prosychání, minimálnímu kvetení a plození, a tím pádem i k menšímu výskytu potravy pro ptáky a hmyz.

Návrh řeší odstranění zdravotně či pěstebně nevhodných dřevin (stáří, špatný zdravotní a pěstební stav). Výsadbami nových listnatých, zejména kvetoucích a plodících, domácích dřevin dochází k podstatným změnám - zvýšení druhové diverzity povede k větší oblíbenosti u hmyzu i ptactva (možnosti hnízdění). Vybírány jsou druhy, u kterých není nutný pravidelný řez, čímž bude zachováno přirozené kvetení a plození, což opět vytváří lepší prostor pro život hmyzu i živočichů. Dojde také k oživení celého prostoru a k posílení vnímání průběhu ročních období u obyvatel (větší propojení vnímání přirozeného střídání ročních období).

Zkvalitněním výsadeb a výběrem rostlinných druhů s ohledem na přirozené podmínky a návaznost na okolí dojde k posílení stability těchto prvků a jejich lepšímu začlenění do okolí. Kompoziční řešení zohledňuje veřejný a polosoukromý charakter prostorů jednotlivých ulic či prostorů. Navrhovanými výsadbami bude podpořen obytný ráz ulic či parčíků a vnitrobloků, také bude podpořeno zachování doprovodné ochranné zeleně v liniových výsadbách (zelené bariéry), a také zachování genia loci města.

Výsadbami nových listnatých, zejména kvetoucích a plodících, domácích dřevin dochází k podstatným změnám - zvýšení druhové diverzity povede k větší oblíbenosti u hmyzu i ptactva (možnosti hnízdění).

Provedením navržených opatření a novými výsadbami dojde ke zkvalitnění životního prostoru fauny, a zároveň těmito opatřeními je pravděpodobné zvýšení migrace druhů mezi řešeným územím a sousedícími plochami městské či krajinné zeleně (funkční návaznost realizovaných ploch zeleně na ostatní plochy zeleně).

Realizací sadových úprav v intravilánu města dojde ke zvýšení ekologické stability území a ke zvýšení estetické hodnoty prostoru. Řešené prvky sídelní zeleně jsou navrženy tak, aby umožňovaly nejen příjemný pobyt v ulicích a v okolí domů pro jejich obyvatele a návštěvníky, ale nabízí také úkryt, prostor pro rozmnožování a odpočinek různým živočichům či hmyzu.

Navrhované výsadby a zatravnění v řešeném území zpomalí odtok srážkových vod, čímž dojde ke snížení rizik lokálních záplav, při suchém a větrném počasí budou naopak stromy a keře narušovat a zmírňovat činnost větrů, dojde k omezení pohybu nebezpečných prachových částic.

Srážková voda zůstane z větší části zachycena dřevinami a travním porostem, voda bude využívána rostlinnými i živočišnými druhy po delší dobu, postupným odpařováním vody a vytvořením trvalého vegetačního krytu dojde ke zlepšení mikroklimatu v celém řešeném území.

Termín realizace projektu: rok 2017 - 2018
Název operačního programu: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002806
Celková částka uznatelných výdajů: 3 220 602,55 Kč
Dotace EFRR (60%): 1 932 361,53 Kč
Povinná spoluúčast (40%): 1 288 241,02 Kč

                                                                                       

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

25. červen 2018 od 22.00 h
Anděl Páně 2 více
26. červen 2018 od 22.00 h
Hurvínek a kouzelné muzeum více
27. červen 2018 od 22.00 h
Špunti na vodě více
28. červen 2018 od 22.00 h
Bezva ženská na krku více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 22.06.2018 000 08:05       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní