Strategické dokumenty pro město Šlapanice (EU)

Cílem realizace projektu je vytvoření sady strategických dokumentů, jejíž potřebnost vychází z požadavků norem a zákonů, následně také z vedení a provozu samotného města Šlapanice. Jedná se o vytvoření sedmi strategických dokumentů pro řízení klíčových aktivit oblastí rozvoje města. Realizací těchto aktivit dojde k propojení a optimalizaci plánování procesů a zkvalitnění strategického řízení, kdy výstupy z vytvořených strategických dokumentů budou přínosem jak pro MÚ města Šlapanice, tak i pro širokou veřejnost.

Strategické dokumenty, které město Šlapanice v současné době prioritně potřebuje, jsou následující:

  • Pasportizace veřejných komunikací: dokument obsahující základní evidenci pozemních komunikací, která slouží obci jako přehled o jejich majetku vč. návrhu vazby na GIS prezentaci pasportu.
  • Pasportizace inženýrských sítí: Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Bude sloužit také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pasport inženýrských sítí je zpracován v grafické a tabulkové formě.
  • Průkaz energetické náročnosti budov: bude sloužit k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G.
  • Pasportizace budov: dokument tvořící detailní popis celého objektu, včetně vnitřních technologií. Na pasport budov navazuje software správa budov.
  • Energetický audit města: dokument obsahující informace o stavu současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov města, včetně předpokládané výše technicky dosažitelných energetických úspor v energetickém hospodářství města.
  • Energetický audit vybraných objektů: dokument obsahující informace o způsobech a úrovní využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných subjektů včetně návrhu na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
  • Pasportizace zeleně: základem pasportizace je určení skladby biologických a technických prvků a jejich lokalizace. V dokumentu pasportu zeleně bude možno získat údaje o výměrách ploch (trávníky, květinové záhony, živé ploty, dětská hřiště aj.) i o počtech jednotlivých prvků (stromy, keře, mobiliář aj.). Jako výstup bude především grafická část (mapa a tabulka).  

Tyto strategické dokumenty budou souborem popisného a grafického obsahu daných pasportů a dalších dokumentů. Na základě postupně realizované strategické dokumentace bude město efektivně řešit a řídit oblasti, spadající do působnosti města koncepčním způsobem.       

Termín realizace projektu:  rok 2018 - 2019
Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:   CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007454
Celková částka uznatelných výdajů:  8 800 000 Kč
Dotace ESF (85%):    7 480 000 Kč
Dotace SR (10%):  880 000 Kč
Povinná spoluúčast (5%):   440 000 Kč

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top