Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí v rámci 29. výzvy MŽP, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3.

Cílem projektu je podpora biodiverzity a posílení funkčnosti významného krajinného prvku. Při inventarizaci zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice bylo zjištěno, že téměř všechny stromy jsou přestárlé, poškozené, mnohé v havarijním stavu. Projekt řeší jednak asanaci havarijních dřevin, zdravotní řez poškozených dřevin a novou výsadbu. Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Potřeba realizace revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže Ponětovice je dána zejména špatným zdravotním stavem a nízkou provozní bezpečností topolů (Populus x canadensis) v okolí nádrže. Jedná se o krátkověké dřeviny, které jsou v řešeném území za hranicí životnosti. Ve všech čtyřech částech řešeného území jsou na hodnocených dřevinách patrné hniloby, zlomy kosterních větví a suché větve. Na některých dřevinách byly nalezeny také plodnice dřevních hub. U všech dřevin byla provedena podrobná inventarizace, jejímž cílem bylo mimo jiné zhodnotit vitalitu, zdravotní stav a provozní bezpečnost dřevin. Na základě tohoto průzkumu byla navržena potřebná opatření. Ke kácení dochází pouze v nezbytných případech z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Kromě kácení a ošetření dřevin projekt navrhuje také nové výsadby stromů, které nahradí původní pokácené dřeviny. K výsadbám jsou navrženy domácí listnaté dřeviny. Navrženými výsadbami zde dojde k významnému rozšíření druhové skladby dřevin, posílení keřového patra a zvýšení biodiverzity v celé lokalitě.

Plánovaná revitalizace zeleně si klade za cíl zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v řešeném území, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Zároveň si tento projekt klade za cíl zachování a znovuobnovení přirozeného geofondu dané lokality (především výsadbou topolu černého a vrby bílé), podpoření rozmanitosti biologických druhů a jejich společenstev. Stárnoucí výsadba je dlouhodobě neperspektivní, je třeba dřeviny ozdravit a omladit, aby byl tento významný krajinný prvek v zemědělsky využívané krajině zachován. Dále je třeba vytvořit bezpečné prostředí pro návštěvníky vodní nádrže a jejího okolí.

Termín realizace projektu:   rok 2017 - 2018
Název operačního programu:     Operační program Životní prostředí
Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002475
Celková částka uznatelných výdajů: 3 723 127,61 Kč
Dotace EFRR (80%):  2 978 502,08 Kč
Povinná spoluúčast (20%):    744 625,53 Kč

 

                                      

                               

                                                               

                      

                                                      

                                        


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top