Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kontaktní osoba pro organizaci a průběh voleb:

Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256
Lenka Juchová,            tel.: 533 304 250

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Voličské průkazy:
Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019 (MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 1. patro, J. Pojezná, č. dv. 119).

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin. Žádost lze podat v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volba do přenosné hlasovací schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: pojezna@slapanice.cz, bartuskova@slapanice.cz nebo na tel.: 533 304 320, 533 304 324.

Způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovaím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.

 

Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování do EP na území ČR

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky

Informace pro delegující do okrskových volebních komisí [PDF 130.57 kB]

Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF 136.87 kB]

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.04.2019 [PDF 50.87 kB]

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám [PDF 142.88 kB]

jmenovaní zapisovatelů OVK [PDF 134.79 kB]

Upozornění pro voliče jiného členského státu EU [PDF 113.8 kB]

 

 


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top