Rozcestník

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

Prezident republiky rozhodl dne 5.4.2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských část. Svým rozhodnutím, které je zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 81/2022, stanovil dny konání voleb na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Přehled termínů a lhůt pro komunální volby v roce 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Šlapanice

Starostka města Šlapanice podle ust. § 29 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámila, že volby do zastupitelstva města Šlapanice se konají 23. 9.2022 od 14:00 do 22:00 hod. a 24.9.2022 od 8:00 do 14:00 hod. 

Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstva města Šlapanice

Seznam registračních úřadů pro volby do obecních zastupitelstev

Městský úřad Šlapanice zveřejnil dne 9.5.2022 na Úřední desce seznam registračních úřadů, které budou projednávat a registrovat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejicích do jeho územního obvodu. 

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb  do zastupitelstva obce (19.7. - 25.7.2022) předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice, popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (27.7.2022), aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (1.8.2022, 16:00 hod.). Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.

Seznam registračních úřadů

Pověřený obecní úřad - Městský úřad Šlapanice

Městský úřad Šlapanice projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu (s výjimkou obce, kde jsou zřízeny dva odbory - město Modřice) na adrese:

Opuštěná 9/2

3. patro, místnost č. 414 (zasedací místnost)

Úřední doba pro registraci kandidátních listin:

Pondělí, středa       8:00 - 16:30 hod.

Úterý, čtvrtek          8:00 - 13:30 hod.   

Pátek                       8:00 - 12:00 hod.

Úterý 19.7.2022      8:00 - 16:00 hod.

Registrující úředníci:

Lenka Juchová                tel. č. 533 304 250

Olga Zedníčková             tel. č. 533 304 240

Mgr. Zita Vymětalíková    tel. č. 533 304 256

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů města Šlapanice pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Šlapanice stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svým usnesením č. 13/17/ZM/2021  ze dne 15.12.2021, pro nadcházející volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 17 členů zastupitelstva (bod č. 24. přílohy). 

Zápis ze zastupitelstva 15.12.2021

Informace o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 byla zveřejněna na Úřední desce městského úřadu dne 16.12.2021.

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí

Informace jsou zveřejněny na internetové adrese Ministerstva vnitra ČR Informace o podmínkách kandidatury

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Registrační úřad zveřejnil dne 13.5.2022 počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2022.

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Delegace členů okrskové volební komise zaregistrovanou volební stranou

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (město Šlapanice má 6 volebních okrsků), ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. Lhůta pro delegování volební stranou končí 24.8.2022 v 16:00 hod. Delegaci provádí zmocněnec volební strany podáním k registračnímu úřadu. Náležitosti podání nejsou stanoveny, nicméně pro další úkony registračního úřadu je vhodné, aby podání obsahovalo: jméno a příjmení delegovaného člena okrskové komise, jméno a příjmení náhradníka, datum narození, adresu trvalého pobytu, tel. číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty, údaj o okrskové volební komisi (číslo volebního okrsku) do které je člen nebo náhradník delegován.

Přihláška k členství v okrskové volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je-li přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Pro zájemce o členství v okrskové volební komisi, jež jmenuje v souladu s § 17 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, starostka města Šlapanice, zveřejňujeme vzor přihlášky k členství v okrskové volební komisi.

Přihláška k členství v okrskové volební komisi


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top