Pátek, 25. květen 2018. Svátek má Viola

Žádosti o koncesi

Velikost textu

Žádost o koncesi

 1. fyzická osoba
 2. právnická osoba

 

Jak a kam se obrátit:

 • Na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Pointu), v tomto případě však lhůta pro vyřízení podání začíná běžet až doručením podání včetně požadovaných dokladů obecnímu živnostenskému úřadu . V případě, že si zvolíte Obecní živnostenský úřad Šlapanice, najdete jej na adrese Brno, Opuštěná 9/2, 3.patro. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Podání lze učinit i prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci.

 

Vyřízení:

 • má-li žádost o koncesi zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Není-li splněna některá z podmínek provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne. Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti o koncesi.

 

Poplatek:

 • 1.000 Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 • 500 Kč za přijetí další žádosti o koncesi
 • Poplatek je splatný při podání.

 

  1. fyzická osoba

   Co musíte předložit:

   • vyplněný jednotný registrační formulář – fyzická osoba, popř. přílohy JRF
   • státní příslušník členského státu Evropské unie výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace,které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem,nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem čl. státu jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si Výpis z evidence Rejstříku trestů živnostenský úřad elektronicky.

    

   Pozn. 1: Občané ČR a osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence Rejstříku trestů nedokládají, živnostenský úřad si výpis z evidence Rejstříku trestů vyžádá sám elektronicky.

   Pozn. 2: Podává-li žádost nezletilá osoba,které byla soudem přiznána svéprávnost nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

   • Občan ostatních států a nemá-li na území české republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem  jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu jehož občanem nebo před notářem nebo  jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu .Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
   • Žádá-li podnikatel o schválení odpovědného zástupce: je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace,které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem,nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem čl. státu jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si Výpis z evidence Rejstříku trestů živnostenský úřad elektronicky.
   • Je-li odpovědný zástupce občanem ostatních států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem  jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu jehož občanem nebo před notářem nebo  jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu .Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
   • doklad prokazující odbornou způsobilost či jinou způsobilost, příp. odbornou způsobilost či jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje
   • doklady podle zvláštních právních předpisů, které jsou nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, pokud je zákon vyžaduje
   • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (nevztahuje se na občany ČR, občany EU a na ty zahraniční fyzické osoby, které na území ČR zřizují organizační složku závodu). Zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku závodu, dokládá doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR, a doklady o jeho provozování. Doklad o provozování nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie.
   • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil sídlo, liší-li se od  bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území  organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitostí, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí
   • V případě schvalování odpovědného zástupce: prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce ,podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
   • doklad o zaplacení správního poplatku


   Formulář:

    Základní JRF pro fyzickou osobu
    Prohlášení odpovědného zástupce (je-li odpovědný zástupce schvalován)

   Formuláře ke stažení: www.mpo.cz

  2. právnická osoba
   Co musíte předložit:

   • vyplněný jednotný registrační formulář – právnická osoba, popř. přílohy JRF
   • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocený doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíce. Pokud výše uvedený stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, připojí čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
   • V případě žádosti o schválení odpovědného zástupce: je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace,které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem,nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem čl. státu jehož je občanem nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si Výpis z evidence Rejstříku trestů živnostenský úřad elektronicky. Je-li odpovědný  zástupce občanem ostatních států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem  jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu jehož občanem nebo před notářem nebo  jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu .Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
   • doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce , je-li zákonem vyžadována
   • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již zápis byl proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce
   • zahraniční právnická osoba výpis z Obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí. Doklad o provozování závodu v zahraničí nedokládá právnická osoba se sídlem, ústředním správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce
   • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, příp. organizační složku závodu zahraniční osoby . Tento doklad se nevyžaduje,pokud ohlašovaná změna adresy je již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti,bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
   • doklady podle zvláštních právních předpisů, které jsou nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, pokud je zákon vyžaduje
   • v případě schvalování odpovědného zástupce: prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
   • doklad o zaplacení správního poplatku

 Pozn. Žadatel není povinen připojit k žádosti doklady, pokud  jsou uváděné skutečnosti zjistitelné ze základních registrů. Dále doklady, které po 01.01.2015 již byly některému živnostenskému úřadu předloženy, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Jedná se doklady prokazující odbornou způsobilost, vztah k sídlu a bezúhonnost. Doklady prokazující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

Formulář:

Základní JRF pro právnickou osobu
Prohlášení odpovědného zástupce (je-li odpovědný zástupce schvalován)

Formuláře ke stažení : www.mpo.cz

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

26. květen 2018 od 08.00 h
Závody v lovu ryb udicí více
26. květen 2018 od 14.00 h
Bedřichovické hody více
27. květen 2018 od 10.30 h
Pouť a mše v Bedřichovicích více
30. květen 2018 od 15.00 h
Turnaj v přehazované více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 25.05.2018 000 14:13       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní