Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Změna jména

Velikost textu

Změna jména a příjmení

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti nebo žádosti zákonných zástupců
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 • Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

Kdo a za jakých podmínek

 • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Jak a kam se obrátit

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

 • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu;
 • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR;
 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

Osoby, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích:

viz. matriční obvod

mohou podat žádost o povolení změny jména nebo příjmení na Městském úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/ 7, Šlapanice, matrika, 1. patro, dveře číslo 124.

Co musíte předložit

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele;
 • rodné číslo;
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte;
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil;
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby;
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte;
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list;
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu);
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu);
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení;
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Formuláře

Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

žádosti o změnu jména nebo příjmení:

o pro osobu mladší 18 let

o pro osobu starší 18 let

o pro celou rodinu

Poplatky

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné)
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. při podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

Poznámka:

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden správní poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden správní poplatek.

Od poplatku je osvobozena:

Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.

Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 18.07.2018 000 11:20       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní