Množství odpadů za 1. čtvrtletí

14. 06. 2018 /

Od 1. 1. 2018 běží roční ověřovací období pytlového sběru plastů a papíru a systém evidence obsloužených nádob se směsným komunálním odpadem. Předkládám vám stručné hodnocení prvního čtvrtletí. 

Z celkového počtu 1657 rodinných domů se alespoň jednou do pytlového sběru zapojilo 1293, u bytových domů to je 348 z 1263 stanovišť (bytů). Od zahájení pytlového sběru v říjnu 2017 také významně klesá množství směsného komunálního odpadu. Množství zapojených občanů je velmi pozitivní a děkujeme všem, kteří využívají jakýkoli způsob třídění a nádoby na směsný odpad nechávají vyvážet až při vyšší naplněnosti.

Porovnání množství odpadů (t) 3. Q 2018  4. Q 2017 1. Q 2018
směsný komunální odpad 380,70 346,89 301,75
papír 28,49 51,46 32,48
plast 12,87 22,57 20,94

* zvýšené množství včetně sběru papíru na ZŠ

Nedostatky:          

  • problémy s technikou pro svoz a pro načítání kódů
  • používání neprůhledných pytlů
  • odkládání pytlů s jiným druhem odpadu pro určený den
  • špatně vytříděný odpad – smícháno se směsným komunálním
  • nesešlapané plasty
  • trvalé umístění popelnic na pozemcích města – vyváženo, i když nejsou plné  

Pozitiva:

  • množství zapojených domácností
  • postupné zvýšení množství vytříděného odpadu – především plastů
  • snížení množství směsného komunálního odpadu po zavedení pytlového sběru (poslední čtvrtletí o 45 tun)
  • zvýšení odměny od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů  

Současně upozorňuji, že sběrná hnízda - místa s kontejnery na tříděný odpad, neslouží jako skládka pro odložení jiných druhů odpadů. Pro ty je určen sběrný dvůr, kde je možné odpad zdarma uložit. Odložení jiného odpadu je považováno za vytváření černé skládky.

Závěrem bych rád požádal všechny majitele nemovitostí, aby nádoby na směsný komunální odpad umisťovali na pozemky města jen před dnem svozu.  

Michal Klaška, místostarosta