Informace k sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC)

02. 10. 2018 /

S ohledem na dotazy občanů uvádíme informace z projednaných podkladů zastupitelstva a schválené projektové dokumentace pro sanaci areálu Cukrovaru.  

Je areál v tuto chvíli pro město využitelný, případně jaká jeho část je zasažena znečištěním?

Areál je v tuto chvíli plně využíván jako areál pro skladování a drobnou výrobu. Záměrem města je dosáhnout sanace areálu a jeho přebudování pro potřeby města. Dle „Aktualizace analýzy rizik“ ( 2017) je znečištěním zasaženo a k sanaci určeno cca 20 000 m2 z celkových 51 000 m2. Tedy více než 3/5 areálu lze využít bez jakéhokoliv omezení okamžitě. Zbývajících 20 000 m2 bude možné po sanaci rovněž využít s určitými omezeními, např. omezení hloubkového zakládání budov v určité části sanované plochy. Celou dokumentaci lze nalézt na projektovém webu města https://projekty.slapanice.cz.

Na jaké ploše proběhne sanace? 

Sanace bude provedena na celé ploše 20 000 m2, na které poukázal průzkum. Na sanaci je zpracována projektová dokumentace, ke které dalo souhlas Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) a Česká inspekce životního prostředí.

Co se stane s nebezpečnými látkami v zemi?

Většina nebezpečných látek z identifikovaných zdrojů bude na základě výsledků provedeného průzkumu areálu odtěžena a zlikvidována v prvním roce sanačních prací. Další 4 roky bude probíhat „promývání“ horninového prostředí s použitím intenzifikačních činidel. Takto vyplavené nebezpečné látky budou zachytávány a odčerpávány a dále likvidovány. Tzv. „zakonzervování“ nebezpečných látek v zemi, v areálu probíhat nebude, Ministerstvo životního prostředí požadovalo zásadní nápravná opatření a vyčlenilo na ně také finanční prostředky z OPŽP.

Jak bude probíhat odvoz? Šla by zprovoznit vlaková vlečka?

Podle zpracované a schválené dokumentace sanace bude odvoz nebezpečných látek probíhat po dobu cca 90 pracovních dnů s frekvencí 20 aut denně. Odvoz bude vykonáván nákladními auty bez přívěsů (16t). Auta budou zaplachtována. Způsob dopravy vlakovou vlečkou nebyl v projektové dokumentaci uvažován, vlaková vlečka z areálu k železničnímu nádraží již dlouho není v provozu. Zprovoznění vlečky na přechodnou dobu by znamenalo další významné náklady na projekt (odhad 11 mil. Kč). Pozemky pod částí bývalé vlečky již navíc nepatří městu ani areálu, ale soukromým vlastníkům. Odhadovaný čas na získání nového povolení drážního úřadu a obnovení vlečky se všemi potřebnými náležitostmi činí minimálně 5 let, spíše však až 10 let. Získaná dotace musí být vyčerpána za 5 let, do roku 2023. Město by se v případě přípravy navrhované kolejové dopravy muselo vzdát nyní získané dotace 147 mil. Kč z Operačního programu životního prostředí EU. Prodloužit termín pro vyčerpání dotace nelze.  Město by muselo žádat o dotaci na vyčištění znovu. 

Způsob vyčištění areálu vyplývá z Analýzy rizik a Studie proveditelnosti projednané v zastupitelstvu v prosinci 2017. Zvolená varianta čištění, tzv. střední a podání žádosti o dotaci byla schválena všemi volebními subjekty v Zastupitelstvu města Šlapanice v prosinci 2017. V průběhu projednávání Studie proveditelnosti a schvalování varianty sanace areálu nebyl žádným ze subjektů v zastupitelstvu vznesen žádný návrh na jiný způsob sanace nebo dopravy odpadů apod.

Zdroje informací:
Aktualizace analýzy rizika (2017), Studie proveditelnosti (2017) – zveřejněny na projektovém webu města: https://projekty.slapanice.cz/cukrovar-icec/sanace-arealu-cukrovaru/  
Projektová dokumentace na sanaci areálu (leden 2017) není zveřejněna z důvodu přípravy výběrového řízení na sanaci.