Strategický plán rozvoje města Šlapanice

07. 06. 2019 /

Ke konci letošního dubna bylo zahájeno „zpracování aktualizace strategického plánu rozvoje města Šlapanice z 01/2014 na období do roku 2025“. Zjednodušeně řečeno je strategický plán základním dokumentem, který určí budoucí směřování města Šlapanice a jako takový bude důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města a městské správy, tak pro koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě.

Záměrem města Šlapanice je prostřednictvím aktualizovaného strategického plánu dosáhnout zlepšení života ve městě a navrhnout potřebné kroky k  rozvoji města. Strategický plán bude reagovat na aktuální potřeby města a možnosti jeho rozpočtu.

Při zpracování strategického plánu bude použit tzv. participativní přístup – do přípravy strategického plánu budou zapojeny subjekty městské správy, politické reprezentace, veřejnosti a další. Kromě dotazníkového šetření, které umožní přímé zapojení občanů do přípravy dokumentu, proběhne také veřejné projednání nového návrhu strategického plánu. Výslednou podobu dokumentu bude schvalovat zastupitelstvo města v prosinci letošního roku.

V současné době probíhá na území města dotazníkové šetření, jehož smyslem je zjištění názorů, připomínek a podnětů občanů k budoucímu rozvoji města. Dotazník zjišťuje mj. názory obyvatel na budoucí velikost města či využití lokality Cukrovaru. Výsledky šetření budou tvořit součást celkové analýzy prostředí města Šlapanice. Veškeré závěry vyplývající z analýzy budou použity výhradně jako podklady pro zpracování strategického plánu.

Vážení občané, obracíme se proto na Vás s výzvou, abyste se zapojili do této aktivity. Usilujeme o to, aby výsledný dokument byl dílem dohody, která zohlední celé spektrum názorů a očekávání s tím spojených.  

Pavel Franěk