Co nás v nejbližší době čeká

24. 06. 2020 /

Nouzový stav zásadně omezil chod radnice na téměř dva měsíce, velkou část našeho času jsme museli věnovat řešení aktuálních opatření. Přibližně půl milionu korun stála dosud epidemie koronaviru naše město na přímých výdajích na krizová opatření: roušky látkové i jednorázové, respirátory pro lidi v první linii, dezinfekce a další ochranné prostředky. Pomoc města byla směřována i k domovům pro seniory v Sokolnicích a Újezdu nebo Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Další finanční dopad koronaviru pocítilo město již v dubnu díky téměř 40% propadu na sdílených daních oproti měsíci březnu. Tyto dopady znamenají nutné úpravy
rozpočtu, snižování výdajů a především zajištění fi nančních prostředků pro investiční akce ve městě v letošním roce. Predikovat další vývoj příjmů je v tuto chvíli
prakticky nemožné. Zastupitelstvu tak bude v červnu předkládán návrh na provozní úvěr na předfi nancování dotačních akcí ve výši 100 milionů korun a dlouhodobý investiční úvěrový rámec ve výši 180 milionů korun. Z investičního rámce bude refi nancován stávající úvěr města na školu z roku 2014 ve výši 30 milionů korun, více než 56 milionů korun již město splatilo. Částku bude možné, ale nikoliv nutné čerpat podle rozhodnutí zastupitelstva na důležité investiční akce města např. na nutnou revitalizaci skládky nebezpečných odpadů. Investiční rámec může zůstat nedočerpán nebo být kdykoliv předčasně splacen.

Velké investiční akce města se dosud s dopady koronaviru vyrovnávají poměrně dobře: v termínu byla dokončena rekonstrukce Jungmannovy ulice, zahájena rekonstrukce Lípové. Stále díky úsilí dodavatelů běží i největší investiční akce města: sanace areálu Cukrovaru a stavba nového pavilonu a sportovní haly ZŠ. Termíny dodavatelé dosud drží. U sanace areálu Cukrovaru došlo k rozšíření prací v rozsahu demolice dalších 3 objektů, pod kterými bylo také potvrzeno masivní znečištění. Částka víceprací v rozsahu 14,9 milionu korun bez DPH bude pokryta z rezervy, kterou projekt pro tyto účely obsahoval. Spoluúčast města činí 15%. Bohužel tyto vícepráce znamenají také prodloužení termínu hrubých sanačních prací odhadem o 2 měsíce – do srpna. Odkrytí kontaminace a její odtěžba jsou spojeny se silným zápachem. Omlouváme se tímto všem občanům, které zápach obtěžuje, a děkujeme za jejich trpělivost. S fi rmou Dekonta byl dohodnut urychlený zásyp otevřených dehtových jam, probíhá kropení a úklid prašných komunikací. Za trpělivost a spolupráci děkujeme také všem fi rmám, které jsou v areálu v nájmu. Před dokončením jsou stavební práce na nových cyklostezkách směr Brno – Slatina a Kobylnice, Sokolnice.

Více než dvouměsíční zpoždění v důsledku koronaviru nabraly práce na územním plánu, jehož veřejné projednání předpokládáme v 2. polovině července. S ohledem na nejasný vývoj epidemické situace na podzim jsme upřednostnili co nejrychlejší projednání po odevzdání návrhu územního plánu zpracovatelem. Více informací k přípravě nového územního plánu naleznete ve zvláštní příloze Zpravodaje. Zpoždění nabraly bohužel i přípravy změny v odpadovém hospodářství města, odložena byla diskuze s občany kvůli přechodům na ulici Nádražní. Pokračuje se naopak v přípravě přestavby objektu na ulici Husova na MŠ, parkování na ulici Švehlova a přístupové komunikaci k železniční zastávce. Jsme rádi, že se práce na projektech nezastavily a pokračují. Všechny totiž znamenají další významný posun Šlapanic a Bedřichovic ke kvalitnějším podmínkám pro náš život.

Michaela Trněná,
starostka