Další fázi přípravy nového územního plánu máme za sebou

21. 10. 2020 /

Aktuální územní plán Šlapanic je již řadu let nevyhovující a nese s sebou mnoho negativ. Jsou to například desítky hektarů průmyslových ploch v sousedství obytné zástavby ulic Švehlova, Wurmova nebo Brněnských polí, navíc na nejlepší orné půdě, zastaralé dopravní řešení či nedostatečné regulativy výstavby. Návrh nového územního plánu tyto zásadní problémy eliminuje.

Návrh územního plánu, který by měl nahradit ten současný, stále platný a plný nedostatků, přichází se zcela novou koncepcí.

  • Neobsahuje rozsáhlé průmyslové plochy původně plánované zóny CTP Invest, s. r. o., v sousedství ulic Švehlova, Wurmova a Brněnských polí.
  • Centrální území Cukrovaru mění z průmyslu na přestavbové území.
  • Západní obchvat města nad ulicí Švehlova a Brněnskými poli převádí ze zastavitelných ploch do územní rezervy k dalšímu prověření.
  • Omezil plochy pro bydlení a respektuje tak novou strategii rozvoje města do 10 000 obyvatel.
  • Zábory zemědělského půdního fondu snižuje o desítky hektarů.

V srpnu jsme pak udělali další krok k přijetí tohoto nového územního plánu (dále ÚP), když na konci měsíce proběhlo veřejné projednání jeho návrhu. Dalším krokem v procesu pořizování nového ÚP bude vyhodnocení obdržených připomínek a námitek. Podle způsobu jejich vyhodnocení dojde buď k úpravám návrhu a jeho schválení zastupitelstvem, nebo k opakovanému veřejnému projednání.

V diskuzi či dotazech k veřejnému projednání zaznělo mnoho témat. V aktuálním vydání zpravodaje se podíváme na ta nejzásadnější.

Lokální biokoridory a biocentra

V návrhu ÚP byly navrženy jako veřejně prospěšná opatření a občané projevili obavu z možného vyvlastnění svých pozemků a majetku. Nejdiskutovanější bylo biocentrum v údolní nivě Říčky mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi, kde se reálně nachází zahrádkářská oblast. Umístění biocentra do této oblasti je podmíněno zákonem. Obava občanů z vyvlastnění pozemků v této oblasti není na místě, zastupitelstvo tímto směrem v žádném případě neuvažuje. V diskuzi na veřejném projednání proto z mé strany zaznělo, že město vyvlastňovat pozemky v této oblasti nechce a nebude. Spolu s projektanty a pořizovatelem budeme hledat cestu k zachování stávajících zahrádek.

Návrh bydlení v lokalitě Smetanova

V případě zmíněné lokality občané vyjádřili obavu z rozvoje bydlení a s tím souvisejícího nárůstu počtu občanů v ní, z nedostatečně kapacitní komunikace, možných konfliktů s přilehlými sportovišti (areál Schenk), zrušení klidové zóny či hlukové zátěže z vlakové dopravy. V rámci projednání občané navrhli například zřízení kruhového objezdu či požadovali odstranění ploch pro bydlení.

Počet obyvatel do 10 000

Diskuze se týkala výpočtů počtu nových obyvatel. Výpočty budou ještě jednou prověřeny v rámci hodnocení připomínek.

Nové plochy pro bydlení v Bedřichovicích

Někteří občané vznesli požadavek, aby ÚP obsahoval plochy pro bydlení v Bedřichovicích. Návrh sice plochy pro bydlení obsahuje, ale zatím pouze v územní rezervě. Důvodem je vysoká hluková zátěž z dálnice D1. Do doby vybudování protihlukových opatření proto nelze v Bedřichovicích umisťovat nové plochy pro bydlení.

Západní obchvat (nad ulicí Švehlovou a Brněnskými poli)

V platném ÚP města je obchvat jako plocha k okamžitému zastavění, nový návrh ÚP umisťuje trasu obchvatu do územní rezervy. Územní rezervu zastavět možné není, její využití musí být nejdříve prověřeno. V současnosti se stále jedná o nadmístní záměr. To znamená, že umístění obchvatu není požadavkem města, ale nadřazené krajské dokumentace ZUR JMK. Město nově s ohledem na rozvoj a přítomnost Brněnských polí upřednostňuje umístění trasy v územní rezervě. Při dalším prověřování se bude určitě vycházet z připomínek obyvatel.

Parkoviště u nové železniční zastávky

Návrh ÚP umožňuje umístění parkoviště u železniční zastávky Šlapanice. Oproti původnímu návrhu byly plochy pro parkoviště zmenšeny. Zda skutečně k realizaci parkoviště dojde, bude také dále prověřováno v urbanisticko-dopravní studii.

Rekreační objekty a domy pro bydlení mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi

Návrh na zastavění ploch bydlením byl již v minulosti zamítnut nadřízeným orgánem, Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Zástavbu proto nelze v ÚP navrhnout. Spojování sídel, v našem případě Šlapanic s Bedřichovicemi, je urbanisticky nežádoucí kvůli nárokům na infrastrukturu, zábor volné krajiny a podobně.

Zrušení zástavby u Slatiny

Území sousedící se Slatinou bylo prověřeno v rozsáhlé územní studii. Nesouhlasná stanoviska k zastavění plochy, odtržené od Šlapanic a napojené přímo na území Brna, vydalo přímo město Brno, Kancelář architekta města Brna či Brněnské vodárny. Na základě vyhodnocení územní studie nedoporučil pořizovatel ÚP zastavění této plochy, proto je navrhována k vyjmutí ze zastavitelných ploch.

Diskutováno bylo mnoho dalších témat, nyní je naším úkolem připravit vypořádání podaných připomínek a námitek. Občany budeme o dalším postupu při přijímání nového územního plánu informovat.

Michaela Trněná, starostka