Odstranění propadu rychlosti na úseku Brno Černovice – Brno Slatina

13. 10. 2014 /

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů obdržel oznámení záměru: „Odstranění propadu rychlosti na úseku Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)“, k.ú. Černovice, k.ú. Slatina, okres Brno – město, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno – venkov.

Oznámení je k dispozici na odboru životního prostředí , oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, u Ing. Brázdila (kl. 2632), kancelář 412A. Do oznámení je možné nahlížet , pořizovat si z něj výpisy, opisy, případně kopie v úřední dny (Po a St. od 8:00 do 17:00), popřípadě po telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. Jeho elektronická verze je umístěna na internetových stránkách CENIA (www.cenia.cz/eia) v sekci „ Záměry na území ČR“, pod kódem záměru JHM 1178. Dále je k dispozici na sekretariátu starosty MěÚ Šlapanice v úředních hodinách, popřípadě po telefonické domluvě na čísle 533 304 311 i mimo úřední hodiny.

K tomuto záměru může každý zaslat své připomínky Krajskému úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení záměru na úřední desce kraje.