Lokální biokoridor Puštor - Zlámaniny

01. 12. 2014 /

Dokončený Projekt „Realizace prvku ÚSES - lokální biokoridor Puštor – Zlámaniny“ byl 24. listopadu 2014 předán zhotovitelem, kterým byla firma Kaisler s.r.o.

Cílem navržené struktury porostů je obnova krajinné zeleně s výhledem postupného propojení stávajících přírodních prvků, a tím zvýšení biodiverzity v dané lokalitě. Opatření zároveň zvýší účinnost protierozních opatření navržených v lokalitě Puštor a v lokalitě Zlámaniny, bude současně plnit funkci větrolamu a izolačního protihlukového opatření.