Změny v registru vozidel od 1. 1. 2015

17. 12. 2014 /

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Od 1. 1. 2015 se mění převody vozidel.

Vozidla se při prodeji rovnou přihlašují na nového majitele.

Nový majitel se dostaví s prodávajícím osobně nebo se nechá zastoupit na základě: POZOR! Ověřené plné moci.

Vozidlo se na nového majitele rovnou přihlásí a RZ novému majiteli zůstávají.

Vozidla, která budou v převodu do 31. 12. 2014 se musí do 30. 6. 2015 zaregistrovat, jinak po 30. 6. 2015 úředně zaniknou.

Platnost evidenční prohlídky na nového majitele bude omezená na 14 dní.

  • Změna vlastníka (ukončení leas. sml.), kde provozovatel se stává i vlastníkem    NOVĚ: Evidenční prohlídka a poplatek 800 Kč (dříve 50 Kč).
  • Pojem DOČASNÉ VYŘAZENÍ se mění na pojem VYŘAZENÍ.
  • Pojem TRVALÉ VYŘAZENÍ se mění na pojem ZÁNIK VOZIDLA.
  • U vozidel, která jsou nyní v režimu dočasného vyřazení déle jak 18 měsíců, musí majitel do 31. 12. 2015 oznámit, kde se vozidla nacházejí. Pokud tak do 31.12.2015 neučiní, vozidla po 31. 12. 2015 úředně zaniknou.

Zpět je nelze vrátit!

  • Veškeré změny týkající se vozidla je vlastník povinen hlásit na místně příslušném úřadě dle svého trvalého pobytu, popř. sídla firmy pokud je vozidlo registrované na firmu, do 10 ti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jinak hrozí uložení pokuty za nedodržení zákonem stanovených podmínek.

 

Příklad:

Přepis již registrovaného vozidla:

Občan s trvalým pobytem spadajícím pod registrační místo Šlapanice se rozhodne zakoupit vozidlo od občana s trvalým pobytem v Praze. Oba se společně dostaví na Magistrát hlavního města Prahy (možnost zastoupení ověřenou plnou mocí) a podají společnou žádost na přepis vozidla, ke které předloží ORV část II. a I. (Technický průkaz velký a malý), protokol o evidenční kontrole na nového majitele, ne starší 14 ti dnů a platnou zelenou kartu pojištění.

Vozidlo bude na nového majitele už zaregistrováno v Praze a vozidlu bude ponechána původní, tedy „pražská“ RZ. Správní poplatek za přepis vozidla, popř. poplatek na podporu sběru a využití autovraků bude uhrazen v Praze.

Ostatní změny na vozidle (výměna RZ z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození, zápis tažného zařízení, změna barvy, ztráta, odcizení ORV aj.) se budou již vyřizovat na místně příslušném úřadě nového majitele, tzn. ve Šlapanicích.