Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

20. 02. 2015 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na svém 2. veřejném zasedání dne 18. února 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 bez zvýšení celkových příjmů a se zvýšením celkových výdajů a financování ve shodné výši o 7.322.900 Kč.

Důvodem tohoto kroku je využítí zdrojů z minulých let na finanční pokrytí projektů, jejichž realizace byla zahájena v předchozích letech a pokračuje v roce 2015 a převod nevyčerpaných zůstatků dotací na projekty financované z OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Tím byly provedeny změny rozpočtu jak v neinvestičních, tak v investičních výdajích.  Neinvestiční výdaje byly zvýšeny v oblasti Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

V investičních výdajích byly navýšeny částky na akce Cyklotrasa Ponětovice, Komunikace za muzeem a Rákosníčkova zahrada pro MŠ Hvězdička. Zvýšení investic si také vyžádaly akce Rekonstrukce KD v Bedřichovicích, dále předfinancování dotace a finanční pokrytí spoluúčasti města na projekt Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem na Jiráskově ulici a projekt Rekonstrukce návsi v Bedřichovicích - Bedřichovice nad Temží.

ZM schválilo trojstrannou smlouvu č. OST-2015-02 mezi Obcí Podolí, Městem Šlapanice a SÚS JMK na akci „II/430 Podolí úprava křižovatky.“ Smlouva zahrnuje přípravnou fázi, zadání veřejné zakázky na stavební práce, realizaci stavby a vzájemnou koordinaci. Ve smlouvě je dále uvedeno rozdělení stavebních objektů a jejich financování. Akce Podolí úprava křižovatky má být dokončena do 31. 10. 2015. 

Vedení města také informovalo o současném stavu I. etapy oprav KD v Bedřichovicích. Stavba je v časovém skluzu, a to z důvodů dořešením vlastnických vztahů s majiteli sousedních pozemků a komplikací se zničenou podlahou. Ty ve svém důsledku vedly mimo jiné ke zrušení výběrového řízení na podlahu (připraveno bez ohledu na požadavky občanů). Jak dále na jednání ZM informovalo vedení, musí být vypsáno nové výběrové řízení na rekonstrukci podlahy a o termínu dokončení stavby se bude jednat se zhotovitelem stavby s ohledem na dodržení technologických lhůt a vyschnutí podlahy.

Dále starostka Michaela Trněná podala informaci o výsledku kontroly Finančního úřadu na dotaci projektu Moderní a konkurenceschopná škola (2011-2013) v ZŠ Šlapanice.  Ze závěru kontroly vyplynulo, že „nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně“. Tedy škole ani městu nebylo vyměřeno vrácení dotace nebo penále.

Vedení města také upozornilo na potřebu dobré komunikace školy s rodiči a školskou radou. V  této souvislosti bylo doporučeno řediteli školy, aby vzájemná komunikace byla věcná a založena na respektování školské rady jako orgánu zřízeného v souladu se školským zákonem.

Pokud se týká výstavby nákupního střediska ve Šlapanicích starostka uvedla, že vedení města jedná s různými společnostmi a ze strany města jim nabízí veškerou podporu.  Jak vyplynulo z jednání se společností Tesco, která v minulosti projevila zájem, v letošním roce stavbu nezahájí.