Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

11. 09. 2015 /

Zastupitelstvo města na svém 5. veřejném zasedání, které se konalo 9. září 2015, schválilo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2015 o regulaci hlučných činností ve městě, která byla vypracována v souvislosti se záměrem města stanovit opatření k omezení hlučných činností a zabránění nepřiměřeného obtěžování občanů.

Snížení daně z nemovitostí je cílem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou také schválilo ZM. Nová vyhláška, kterou se mění OZV č. 4/2012, snižuje místní koeficient z původního 4 na 3. Místním koeficientem se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. OZV nabývá účinnosti 1. ledna 2016 a bude do 5 dnů ode dne nabytí platnosti zaslána správci daně. Občané tedy nemusí podávat nová daňová přiznání z důvodu změny místního koeficientu.

Vyhlášky naleznete zde.