Z 29. schůze Rady města Šlapanice

15. 10. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 29. schůzi dne 14. října 2015 schválila zřízení samostatného pracoviště pro výdej vyřízených občanských průkazů a cestovních dokladů na městském úřadě ve Šlapanicích (od dubna 2016).

Oddělením příjmu žádostí a výdeje dojde ke zrychlení odbavení žadatelů (v roce 2014 přes 3000 žádostí o vyřízení těchto dokladů). Dále RM schválila zadání vyhotovení projektové dokumentace na stavbu “Volnočasový areál Jiráskova” společnosti Archdesign, s.r.o. Dalším schváleným bodem RM je aktualizovaný plán zimní údržby místních komunikací ve městě. Rada města uložila Odboru investic a správy majetku zveřejnit záměr na pronájem prostor v kulturním domě Bedřichovice pro účely pohostinské činnosti a zároveň schválila jeho provozní řád.