Obnovený katastrální operát

26. 04. 2012 /

Oznamujeme, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Bedřichovice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, a to ve dnech od 28.05. do 08.06.2012 s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. Ve dnech 28.05., 30.05., 04.06. a 06.06.2012 od 8:00 do 15:00 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec města.