Volby do Evropského parlamentu

05. 04. 2019 /

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kontaktní osoba pro organizaci a průběh voleb:

Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256
Lenka Juchová,            tel.: 533 304 250

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Voličské průkazy:
Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019 (MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 1. patro (J. Pojezná, č. dv. 119).

Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin. Žádost lze podat v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volba do přenosné hlasovací schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: pojezna@slapanice.cz, bartuskova@slapanice.cz nebo na tel.: 533 304 320, 533 304 324.

Způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.