Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

05. 04. 2019 /

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP a předložit toto potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do EP, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce.

Poznámka:
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.