Informace z Rady města Šlapanice

24. 06. 2019 /

Městský úřad Šlapanice řeší akutní nedostatek uchazečů o vybrané pracovní pozice, proto byl schválen vnitřní předpis Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům zařazeným do MěÚ Šlapanice. Nově úřad poskytuje náborový příspěvek 60.000 Kč za podmínek stanovených tímto předpisem u vybraných pozic, což jsou aktuálně referent územního plánování, strážník městské policie a správce informačního systému. Přehled všech vypsaných pracovních pozic naleznete na webu www.slapanice.cz/volna-mista.

V květnu 2019 byly schváleny organizační změny spočívající v navýšení počtu pracovních míst MěÚ Šlapanice. Nový Organizační řád vstoupil v platnost 1. 6. 2019. Na odboru výstavby vznikly dvě pracovní místa, z toho jedno na oddělení speciálního stavebního úřadu a jedno na stavebním úřadu, jedno na odboru finančním a půl úvazek na odboru sociálním. Další organizační změnou je zrušení odboru Kancelář starostky a zřízení oddělení Kancelář starostky, které bylo zařazeno pod tajemníka MěÚ.  

Na návrh komise Rada seniorů vznikla e-mailová kontaktní adresa seniori@slapanice.cz, která bude sloužit přímo pro seniory.  

Pro rekonstrukci žlabů na ulici Ponětovská (p.č. 608 - p. č. 660/6 v k.ú. Šlapanice u Brna) byla vybrána společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. Cena stavebních prací činí 1,2 mil. Kč. Informace o projektu: https://projekty.slapanice.cz/mistni-komunikace/rekonstrukce-zlabu-na-ulici-ponetovska/.        

Město Šlapanice přijalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu "Zdravé město Šlapanice - osvětové přednášky, kampaně a akce v roce 2019".  

V létě tohoto roku bude probíhat projekt modernizace stávajících učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dvou jazykových učeben, na jehož realizaci byly schváleny kupní smlouvy. Město má také přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Další informace o projektu: https://projekty.slapanice.cz/skolstvi/odborne-ucebny-zs/.