Informace z Rady města Šlapanice

22. 11. 2019 /

Na základě výběrových řízení byly s účinností od 11. 11. 2019 jmenovány nové vedoucí odborů MěÚ Šlapanice: Ing. Eva Merclová vedoucí Odboru investic a správy majetku a na dobu určitou (zástup za RD) Ing. Jana Juchelková vedoucí Finančního odboru.

Město Šlapanice přispěje v roce 2020 na základě Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK se společností KORDIS JMK, a.s. na financování noční linky N96 částkou ve výši 1.329.874 Kč.

Paní Alexandra Peschlová rezignovala na mandát zastupitele, radní a členky Finančního výboru. Pan Pavel Petřík rezignoval na mandát zastupitele. Novými zastupiteli města Šlapanice jsou paní Marie Zemánková a pan Tomáš Lejdar.  

V rámci rekonstrukce ulice Lípová v Bedřichovicích bude provedena dodávka a montáž sloupů veřejného osvětlení, kterou bude realizovat společnost MARVO, s.r.o.

Na ulici Švehlova bude provedena úprava ploch pro kontejnery na tříděný odpad, čímž se zvýší jejich kapacita. Pro realizaci byl vybrán zhotovitel Ing. Karel Bartušek, DiS.

Z důvodu ukončení lékařské praxe zubní lékařky MUDr. Heleny Piškulové ke konci listopadu 2019 byly nabídnuty k pronájmu nebytové prostory ordinace v objektu Zdravotního střediska na ulici Karla Čapka 13. Nová nájemní smlouva byla schválena s MDDr. Janou Gottwaldovou. 

Česká unie sportu a Tělovýchovná unie Brněnska každoročně pořádají anketu "Sportovec roku okresu Brno-venkov". Záštitu nad touto akcí, která proběhne v únoru 2020, přebralo město Šlapanice. Součástí ankety bude také vyhlášení "Sportovce roku 2019 města Šlapanice".

Město Šlapanice zadalo v roce 2018 zpracování "Studie dopravní situace na území města Šlapanice". Zpracovatelem zakázky bylo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Na základě této studie bude mimo jiné připraveno několik návrhů:

  • na umístění stojanů na kola ve městě
  • na postupnou realizaci vhodných bezbariérových úprav komunikací
  • vhodná řešení pro parkování vozidel, pohyb cyklistů a úprava dopravního značení
  • předpis pro výpočet počtu parkovacích a odstavných stání a koeficient  pro výpočet parkovacích stání, který se zapracuje do návrhu nového územního plánu
  • Obecně závazná vyhláška stanovující koeficient pro výpočet parkovacích stání ve městě

Kompletní zápisy ze schůzí Rady města Šlapanice naleznete na webu https://www.slapanice.cz/zapisy-z-rm.