Informace z Rady města Šlapanice

15. 01. 2020 /

Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (ev. č. 442/2019) na projekt "Rozšíření kapacity ZŠ Šlapanice" ve výši 850.000,- Kč.

V objektu Domu s pečovatelskou službou bylo zjištěno, že dochází na mnoha místech k průsakům vody do stavebních konstrukcí ze sprchových koutů. Jsou navrženy stavební úpravy tak, aby byly odstraněny výškové rozdíly kvůli požadavku bezbariérovosti, zajištěno zaizolování a provedeno zvětšení sprchových koutů. Jako dodavatel byl vybrán Ing. Karel Bartušek.  

V rámci veřejné zakázky „Dům v parku Riegrova“ byla schválena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod. Zdůvodnění vyklizení v roce 2019 a záměru opětovného provozování bistra naleznete v aktualitě: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4396.

V roce 2017 došlo na základě Smlouvy o zajištění přepravy mezi DPMB, a. s., Kordis JMK, a. s. a městem Šlapanice ke zvýšení počtu spojů trolejbusové linky 31. Posílení počtu spojů se v minulých letech osvědčilo, tak i pro rok 2020 je uzavřena nová smlouva. Úhrada městem činí 955.032 Kč bez DPH.

Bylo schváleno podání připomínek k připravovanému návrhu nového stavebního zákona dle podkladu SMO ČR (Svazek měst a obcí České republiky), jehož jsou Šlapanice členem. Návrh nového stavebního zákona je v předložené podobě způsobilý výrazně zasáhnout do práva obcí na samosprávu, umožňuje upřednostnit soukromý zájem před veřejným, zavádí snadno zneužitelný princip automaticky generovaného rozhodnutí. Oslabuje pozici samosprávy v nejdůležitější oblasti územního plánování.