Odložení ohlašovací povinnosti a prominutí zmeškání úkonu

24. 03. 2020 /

Ministerstvo životního prostředí ČR odložilo ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce. Jedná se o povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnost).

Ministerstvo životního prostředí může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

Podrobné zprávy:

Tisková zpráva - Ohlašovací povinnost (DOCX 28.19 kB)

Tisková zpráva - Prominutí zmeškání úkonu (DOCX 27.73 kB)