Z 59. schůze Rady města Šlapanice

23. 11. 2012 /

Rada města Šlapanice na své 59. schůzi dne 21. listopadu 2012 projednala žádost o poskytnutí dotace z fondů OPŽP na obnovu krajinných struktur. V rámci tohoto je připravena projektová dokumentace pod názvem „Realizace prvků ÚSES, lokální biokoridor Puštor-Zlámaniny“.

 Dále projednala návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2013 a doporučila Zastupitelstvu města (ZM) ke schválení.  Dalším bodem, který rada města projednala a doporučila ZM ke schválení je Koncepce rodinné politiky města Šlapanice na období 2013 – 2016, která má za úkol dlouhodobě a systematicky podporovat činnost města v oblasti rodinné politiky. Cílem rodinné politiky města je vytvořit na místní úrovni příznivé podmínky a vhodné klima pro vznik a fungování rodin. Koncepce se skládá z části obecné, ze souhrnu současného stavu a z části koncepční, ve které jsou stanoveny obecné cíle a opatření k jednotlivým cílům v oblasti rodinné politiky.