Informace k návrhu územního plánu Šlapanice

23. 07. 2020 /

Návrh Územního plánu Šlapanice, určený pro veřejné projednání, byl zveřejněn na adrese: https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-mesta.

V tištěné podobě je možné do něj nahlédnout v úředních hodinách na Městském úřadu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice v kanceláři starostky a dále na Městském úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Odbor výstavby, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Šlapanice se uskuteční dne 27. 8. 2020 od 16 hodin v kinosále Základní školy Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice.

Do 7 dnů od konání veřejného projednání, tedy do 3. 9. 2020 včetně může každý uplatnit k návrhu Územního plánu Šlapanice připomínky a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Bližší informace k možnosti podání připomínek a námitek najdete na stránce https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-mesta.

Své dotazy k návrhu ÚP máte možnost pokládat zde: https://www.slapanice.cz/up-informaceUpozorňujeme, že sekce pro dotazy není určena k podání připomínek a námitek k ÚP a ani takto položené dotazy či podání nebudou v tomto smyslu zohledněny. Na stránce https://www.slapanice.cz/dotazy-obcanu budou také postupně zveřejňovány odpovědi na dotazy.