Volby začínají již dnes

08. 10. 2021 /

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Volby proběhnou v pátek 8. října 2021 (od 14.00 do 22.00 hodin) a v sobotu 9. října 2021 (od 8.00 do 14.00 hodin). Bude-li 15. září 2021 alespoň pro část území České republiky trvat stav pandemické pohotovosti, nebo nouzový stav, použijí se zvláštní způsoby hlasování podle zák. č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů. V tom případě může oprávněný volič hlasovat u volebního stanoviště ve středu 6. října 2021 (od 8.00 do 17.00 hodin), a to výlučně ze silničního motorového vozidla.

  • Kdo může volit

Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9. října 2021) dosáhne věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě Šlapanice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

  • Vyzvednutí občanských průkazů a cestovních pasů ve dnech voleb

Městský úřad Šlapanice vydá voličům nové občanské průkazy a cestovní pasy, které jsou připraveny k vyzvednutí, mimo běžnou úřední dobu úřadu.

Vyzvednutí nového občanského průkazu nebo cestovního pasu je možné pouze na pracovišti, které si žadatel určil při podání žádosti o vydání dokladu.

Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, bude vydávat doklady:

  • v pátek 8.10.2021 v době 08.00 – 13.00 hodin

Pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, bude vydávat doklady:

  • v pátek 8. října 2021 v době 08.00 – 21.30 hodin
  • v sobotu 09.10.2021 v době 08:00 – 13:30 hodin

 

  • Sídla volebních okrsků

Volební okrsek č. 1: Budova bývalé Městské knihovny, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Volební okrsek č. 2: Mateřská škola Zahrádka, Havlíčkova 8, Šlapanice.

Volební okrsek č. 3: Objekt na ulici Husova, Husova 25, Šlapanice.

Volební okrsek č. 4: Sokolovna, Nádražní 87, Šlapanice.

Volební okrsek č. 5: Obřadní síň MěÚ, Masarykovo náměstí 7, Šlapanice.

Volební okrsek č. 6: Kulturní dům, Jižní 2, Bedřichovice.

  • Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Budova bývalé Městské knihovny, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

  • Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý, do okamžiku uzavření stálého seznamu (6.10.2021 do 16:00 hodin) - tzn., že občané Šlapanic žádají osobně na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, pí. Šubrtová, 1. patro, dveře č. 125, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

  • Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný!

  • Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Rozdělení města Šlapanice do volebních okrsků (PDF 246.08 kB)

Pavel Vojáček

Kancelář tajemníka