Město pokračuje v adaptaci na klimatickou změnu

16. 08. 2022 /

Ve středu 10. 8. 2022 proběhla schůzka k návrhové části dokumentu Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice, jehož součástí je také zpracování Plánu krajiny. Dne 7. září od 17:00 proběhne v přednáškovém sále Domu v parku diskuze o návrhové části s veřejností.

Schůzky se zúčastnili kromě zhotovitele a členů pracovní skupiny také zástupci zemědělců, kteří hospodaří na katastru města Šlapanice, rybářů a myslivců. Byl představen především Plán krajiny, který navrhuje opatření k zadržování vody v krajině, opatření proti vodní a větrné erozi, ale také opatření na zprůchodnění krajiny a ochranu přírodních a krajinných hodnot. Zástupci zájmových skupin byli vyzváni k připomínkám, které mohou být do dokumentu ještě zapracovány.

Návrhová část bude zpracována do konce srpna a 7. září od 17 hodin proběhne v přednáškovém sále Domu v parku diskuze o návrhové části s veřejností, na kterou jste srdečně zváni. Přijďte diskutovat o plánovaných opatřeních, která mohou pomoci omezovat a zmírňovat dopady změny klimatu v ohrožených částech zastavěného území i krajiny Šlapanic.

Smyslem Adaptační strategie je komplexní podpora plánování dalšího rozvoje města a jeho aktivit s výhledem platnosti do roku 2050. Jedním z výstupů je i Akční plán, stanovující pro Šlapanice konkrétní kroky pro realizaci opatření ve městě i v krajině na příštích 5 let.