Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí

12. 09. 2022 /

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou na území města Šlapanice ve dnech 23. září 2022 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 24. září 2022 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod. v těchto volebních okrscích a volebních místnostech:


č. 1 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (Hřbitovní 12, Šlapanice)
8. května, Akátová, Dlouhá, Hřbitovní, Janská, Jiříkovská, Kosmákova, Masarykovo náměstí, Na Zahrádkách, Palackého, Pod Žurání, Ponětovská, Starý Dvůr, Slunná, Svatojánské nám., Václavská, Za Humny, Zámečnické nám., Zemědělská, oblast Líchy, K Letišti

č. 2 MŠ ZAHRÁDKA (Havlíčkova 8, Šlapanice)
Bož. Němcové, Brněnská č. p. 1320 – 1659, Brněnská Pole, Havlíčkova, Hrabalova, Hrubínova, Seifertova

č. 3 BUDOVA NÁDRAŽNÍ 58 - bývalé Vzdělávací středisko MU (Nádražní 58, Šlapanice)
Brněnská č. p. 1–1293, 1354, 1375, 1682,1746, 1855, Čechova, Janáčkova, Jungmannova, Kalvodova, Karla Čapka, Lidická, Příční, Švehlova

č. 4 SOKOLOVNA (Nádražní 87, Šlapanice)
Husova, Hybešova, Jana Dvořáka, Jiráskova, Kobylnická, Nádražní, Smetanova, Štefanikova, Tyršova, Vrchlického, Wurmova, budova č. evidenční 298 a č. evidenčním 518

č. 5 OBŘADNÍ SÍŇ MĚÚ (Masarykovo náměstí 7, Šlapanice)
Bedřichovická, Bezručova, Bří Mrštíků, Kollárova, Komenského, Na Poříčí, Nad Zámkem, Nerudova, Riegrova, Sušilova, Těsnohlídkova

č. 6 KULTURNÍ DŮM (Jižní 2, Bedřichovice)
místní část Bedřichovice: Hlavní, Jižní, Krátká, Lípová, Podolská, Sádky, Slatinská, Střední, Studýnky, U Hájku


Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Jde-li o cizince prokazuje své oprávnění průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu v dané obci. Volební okrsek pro voliče s úřední adresou:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice), je zapsán ve stálém seznamu voličů, může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Dům z pečovatelskou službou, Hřbitovní 12, Šlapanice.


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Volič si donese hlasovací lístky, které mu byly doručeny do schránky.

Kontakt pro nahlášení žádosti o hlasování mimo volební místnost:
Šubrtová Soňa – 533 304 349, subrtova@slapanice.cz

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obcí (PDF 342.67 kB)