Aktuality z 20. zastupitelstva města

21. 09. 2022 /

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. září 2022 schválilo následující:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2022 pro organizaci Sanus Brno ve výši 129 000 Kč na poskytování sociálních služeb.

Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Šlapanice a Sestry s.r.o. Velatice na podporu projektu domácí péče ve výši 56 487 Kč. Tato služba domácí zdravotní péče bude poskytována také v našem městě.

Spolufinancování sociálních služeb na rok 2023 pro občany Šlapanic, kteří využívají sociální služby u poskytovatelů těchto služeb zařazených do schválené sítě pro rok 2023 (27 poskytovatelů) v maximální celkové částce 550 000 Kč.

Darovací smlouvu na částku 60 000 Kč pro Spolek Ďáblíci se sídlem v Rousínově. Dar bude použit na úhradu části nájemného za provoz Lesního klubu Tříočko, Šlapanice, Myslivecké společnosti Šlapanice, v jejímž objektu bude působit. Spolek se zabývá aktivitami, jež přispívají k rozvoji dětí předškolního věku, které nebyly dosud přijaty do MŠ spravovaných městem.

Pověřilo: Odbor výstavby, úřad územního plánování a památkové péče, aby zabezpečil prověření změny č. 1. Územního plánu Šlapanice zkráceným postupem. Tato má za prvé obsahovat změnu funkčního využití části pozemku, parcela číslo 2840/10 v k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, situovaného v nezastavěném území na rozhraní katastru Šlapanice u Brna a Brno-Tuřany v těsném sousedství letiště pro vybudování heliportu Záchranné zdravotnické služby JMK. Za druhé změnu funkčního využití bývalého objektu MUNI, Nádražní č. p. 465 ze současného funkčního využití pro školství na funkční využití občanského vybavení veřejného.

Vzalo na vědomí: Principy rozvoje města Šlapanice. – dokument, jehož zpracovatelem je společnost gogolák + grasse, s.r.o. se sídlem v Praze. Jedná se o strategický nástroj sloužící ke kontinuálnímu a ucelenému rozvoji města a je rozdělen do tří částí sledujících své dílčí cíle:

1. Základní koncepce rozvoje

2. Generely lokalit

3. Principy tvorby veřejných prostranství a vybavenosti

Videozáznam z celého veřejného zasedání zastupitelstva města naleznete na youtube.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva budou k dispozici na webových stránkách města nebo v listinné podobě na sekretariátu starostky.