Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Šlapanice

07. 06. 2023 / Z radnice

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče zve občany na veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Šlapanice, které se uskuteční v úterý 11. července 2023 od 17:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice. V rámci projednání bude zajištěn odborný výklad projektantem.

Obsahem návrhu změny je: 

  • Prověření možnosti změny funkčního využití části pozemku parc. čís. 2840/10 v k. ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice, situovaného v nezastavěném území v ploše zemědělské půdy označené písmenem F dle platného Územního plánu Šlapanice, na plochu dopravy letecké s označením písmeny DL.
  • Prověření změny funkčního využití pro bývalý objekt MUNI, Nádražní, čís. pop. 465 na pozemku parc. čís. st. 1789/1 v k. ú. Šlapanice u Brna, ze stávajícího funkčního využití pro školství označeného písmeny OS na funkční využití občanského vybavení veřejného označeného písmenem O.

Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 18. července 2023, včetně), musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Připomínky či námitky lze podávat pouze k projednávaným bodům.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Šlapanice bude, ve lhůtě od 7. 6 (středa) do 18. 7. 2023 (úterý) včetně, vystaven k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:

  • V tištěné podobě na Městském úřadu Šlapanice, kancelář starostky, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice (zejména v úřední dny, jinak podle telefonické dohody, tel. 533 304 311)
  • V tištěné podobě na Městském úřadu Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, Opuštěná 9/2, Brno, kancelář č. 346 (zejména v úřední dny, jinak podle telefonické dohody, tel.: 533 304 651, mail: kudrova@slapanice.cz)
  • S možností dálkového přístupu na webových stránkách města Šlapanice 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Doručení návrhu Změny č. 1 územního plánu Šlapanice a oznámení o konání veřejného projednání (PDF 499.93 kB)