Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

1. Umístění podatelny:

Budova MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – PODATELNA v přízemí budovy, tel.: 533 304 315.

Budova MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – PODATELNA v přízemí budovy, tel.: 533 304 214.

2. Úřední hodiny podatelny MěÚ Šlapanice (obě pracoviště):

Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Úterý 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod.
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.00 hod.

 

3. Adresa pro doručování dokumentů:

Město Šlapanice nebo Město Šlapanice
Městský úřad Šlapanice   Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2   Masarykovo náměstí 100/7
656 70 Brno   664 51 Šlapanice

 

4. Příjem dokumentů v digitální podobě:

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby:

 • Zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny posta@slapanice.cz
 • Zaslat do datové schránky ID 2xfbbgj

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech:

 • doc/docx, xls/xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo

V případě podání učiněné do ISDS pak přílohy ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek.

Spustitelné soubory (např. exe, com apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • USB flash disky se souborovým systémem FAT16, FAT32 nebo NTFS

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny.

Technický nosič vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Potvrzení doručení zprávy

Datové zprávy, doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou potvrzovány po načtení do elektronického systému spisové služby automaticky generovanou e-mailovou zprávou. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit). Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.

Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ Šlapanice činit právní úkony v elektronické podobě

Nemusí být podepsáno uznávaným el. podpisem:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem a současně uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal
 • Nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do 5 dnů

5. Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

6. Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top