Informace z Rady města Šlapanice

11. 04. 2019 /

Rada města Šlapanice (dále RM) na své 12., 13. a 14. schůzi mimo jiné projednala tyto body:

Město Šlapanice v minulosti uzavřelo se společností BONAGRO, a. s. Smlouvu o odběru stravy pro klienty pečovatelské služby města Šlapanice. Nyní dodatkem upravuje cenu obědů, cena za jeden oběd bez dovážky bude 74 Kč včetně DPH.

V letošním roce se koná již 10. ročník sportovně-charitativní cyklotour Na kole dětem. Devátá etapa, která se pojede v pátek 7. června 2019, bude končit v našem městě. V rámci spolupráce rada města schválila finanční dar ve výši 20.000 Kč na podporu onkologicky nemocných dětí.

Společnost BONAGRO, a. s. dlouhodobě podporuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Šlapanice, které poskytne dar ve výši 30.000 Kč. Bude využit na nákup pohonných hmot, opravy techniky, spotřební materiál apod.

Rada města schválila zadávací dokumentace na modernizaci odborných učeben ZŠ Šlapanice. Cena za modernizaci je cca 12,9 mil. Kč. Na tento projekt má město přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu budou modernizovány odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu a jazykové učebny. Také bude upravena venkovní zeleň. Modernizace proběhne o letošních letních prázdninách. 

Město Šlapanice připravuje rekonstrukci ulice Ponětovská u domů č. p. 4 až č. p. 36. V rámci této stavební akce bude provedena rekonstrukce ulice na pravé straně ve směru od centra v délce cca 121 m. Stávající odvodňovací žlaby budou vybourány, na jejich místě budou osazeny silniční obrubníky a umístěny nové odvodňovací vpusti. 

RM schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 58 400 Kč a související Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb. Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti.

RM schválila dodatek ke smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a. s. Na podnět občanů tak dojde k úpravě nastavení telefonické ústředny, kdy bude možné tzv. zpětné dovolání občana úředníkovi. Jakmile dojde k tomuto nastavení, budete při telefonickém hovoru vědět, který úředník, resp. z jakého čísla volá a budete moci zavolat zpět (pozn. v současnosti jste přepojováni na podatelnu MěÚ Šlapanice). O zprovoznění vás budeme informovat prostřednictvím městských médií.

RM vzala na vědomí rezignaci Ing. Hany Strnadové na mandát členky Zastupitelstva města Šlapanice (ZM) ke dni 27. 2. 2019. Dnem 28. 2. 2019 se stal novým členem ZM pan Jaroslav Dočkal.

RM jmenovala členy komisí:

  • Komise územního rozvoje: Ing. Lýdia Šušlíková – předsedkyně, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. Jaroslav Leplt, RNDr. Ondřej Šerý Ph. D., Ing. Jan Valehrach.
  • Rada seniorů: Ing. Zdeněk Vlkojan – předseda, Dobromila Kusová, Marcela Paseková, Jiří Umlášek.
  • Sportovní a volnočasová: Mgr. Kateřina Migdauová – předsedkyně, Ing. Libor Horák, Miroslav Jelínek, Václav Klaška, Michael Sova, Vít Staněk, Jan Šrámek, Pavel Šamšula, Bc. Jiří Štěpánek, Zdeněk Velan.
  • Kulturní komise: Michal Brunclík – předseda, Jakub Častulík, Michaela Daňková, Sabina Janošíková, Milan Kočí, Bc. Lucie Krčková, Zdeněk Malčík, Ing. Ludmila Migdauová, Jiří Přichystal, Ivana Ragasová, Anežka Staňková.

Informace o komisích a zápisy z jejich jednání můžete nalézt na webu: https://www.slapanice.cz/komise-rm.

RM jmenovala nového vedoucího odboru investic a správy majetku města pana Ing. Bruno Obsta.

RM schválila zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby "Rekonstrukce ulice Jungmannova, Šlapanice". Pokračují tak potřebné úřední kroky k rekonstrukci ulice.

V roce 2019 připravujeme rekonstrukce těchto chodníků: Jižní a Krátká (Bedřichovice), Nerudova – pravá strana od ul. Sušilova, Riegrova – úsek od lávky po přechod k ul. Komenského, Sušilova – pravá strana mezi ul. Bezručova a Těsnohlídkova, Těsnohlídkova pravá strana od ul. Sušilova. RM schválila vypsání výběrových řízení. 

Společnost Projekt Point green s. r. o. předložila stavební záměr s názvem "Rodinné domy Bedřichovice". Jednalo by se o výstavbu 9 rodinných domů na okraji obce Bedřichovice, podél krajské komunikace Podolí – Bedřichovice – Šlapanice. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku ze strany Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, nesouhlasnému stanovisku Osadního výboru Bedřichovice, a především k zásadním připomínkám městského architekta Rada města tento záměr zamítla.

RM zamítla žádost o vytvoření parkovacího zálivu pro čtyři auta na ulici Nádražní, vzhledem ke stávajícím dopravním komplikacím by se dle návrhu odboru investic a správy majetku měla ulice Nádražní řešit komplexně.

RM schválila nájemní smlouvu s novou nájemkyní paní Lenkou Šlesingerovou na pronájem hospody v Kulturním domě v Bedřichovicích.

RM schválila smlouvu na opravu komunikace mezi ulicemi Brněnská a Čechova s firmou Crlík, s. r. o.

RM schválila záměr přípravy stavební uzávěry pro lokalitu v sousedství Slatiny. Přípravou uzávěry byl pověřen místostarosta Mgr. Michal Klaška.

Město vyhodnotilo frekvenci svozu kontejnerů s tříděným odpadem jako nedostatečnou. RM proto schválila její navýšení. Svoz kontejnerů tak nově probíhá v těchto termínech:

  • plast: 1x týdně, z toho v lichý týden ve středu, v sudý týden ve čtvrtek,
  • papír: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek,
  • sklo: 1x za dva týdny, vždy v pátek,
  • bioodpad: 1x za dva týdny, v případě potřeby zajišťuje mimořádný svoz společnost Sateso.

Zápisy z jednotlivých schůzí RM Šlapanice naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/2018-2022.